logo

Karaburun 44

Veysel’in torunu Erdoğan’ı düzeltti

Veysel’in torunu Erdoğan’ı düzeltti

To­run Şa­tı­roğ­lu, şu açık­la­ma­yı yap­tı

AŞIK Vey­se­l’­in tek par­ti­li dö­nem­de (CHP) Si­va­s’­a bi­le gir­me­si­nin ya­sak­lan­dı­ğı­nı, bağ­la­ma­la­rın kı­rı­lıp ya­kıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a Vey­se­l’­in to­ru­nu Ye­liz Şa­tı­roğ­lu­’n­dan ce­vap gel­di. To­run Şa­tı­roğ­lu, SÖZ­CÜ­’ye şu açık­la­ma­yı yap­tı:

Üyelik teklif etmişler

“De­mok­rat Par­ti dö­ne­min­de kö­ye ge­lip de­dem Aşık Vey­se­l’­e ‘Bi­zim par­ti­nin va­tan cep­he­si­ne üye ol­ma­nı is­ti­yo­ru­z” de­miş­ler. De­de­min ce­va­bı şu ol­muş: “Ben sa­de­ce Ata­tür­k’­ün par­ti­si­ne (CHP) üye­yim. Baş­ka par­ti­ye üye ol­mam…” Bu­nun üze­ri­ne de­de­min Si­vas bağ­lan­tı­lı mü­zik ça­lış­ma­la­rı­na en­gel ol­ma­ya ça­lı­şıl­mış. O dö­nem de­dem Aşık Vey­se­l’­in rad­yo­la­ra çık­ma­sı da bir sü­re­li­ği­ne ya­sak­lan­mış. Kı­sa­ca­sı Baş­ba­ka­n’­ın sö­zü­nü et­ti­ği o dö­nem uy­gu­la­nan ya­sak­la­rın CHP’y­le il­gi­si yok­tur…” Yük­sel ŞEN­GÜL

Etiketler:
#

SENDE YORUM YAZ