logo

Karaburun 44

Lazkiye’deki operasyonun bir benzeri niçin Kandil’e yapılamadı?..

Lazkiye’deki operasyonun bir benzeri niçin Kandil’e yapılamadı?..

Be­şar Esa­d’ın ka­le­si sa­yı­lan Laz­ki­ye­’de­ki ope­ras­yon, 8 Mart sa­ba­hı, şa­fak vak­ti baş­la­dı.
Uğur Dündarİs­tih­ba­rat ön­ce­den ya­pıl­mış, Cil­ve­gö­zü bom­ba­cı­la­rı­nın sak­lan­dık­la­rı ev be­lir­len­miş­ti.
Sa­bah 05.00’de ha­re­ke­te ge­çen ekip­ler, ilk ola­rak so­ka­ğı kon­trol al­tı­na al­dı­lar.
Ar­dın­dan 3 ay­rı araç­la ge­len özel ha­re­kat po­lis­le­ri, zan­lı­la­rın bu­lun­du­ğu bi­na­yı ku­şat­tı­lar.
Po­lis­ler ağır si­lah­lar ta­şı­yor­du, hep­si çe­lik ye­lek­liy­di.
Üç kat­lı bi­na­ya rüz­gar gi­bi dal­dı­lar.
Zan­lı­la­rın uyu­du­ğu da­ire­nin ki­lit­li ka­pı­sı­nı, koç­baş­la­rıy­la kır­dı­lar.
Zan­lı Y.B ve eşi Z.Ş’­yi uyu­duk­la­rı oda­da ke­lep­çe­le­yip, ağız­la­rı­nı bant­la­dı­lar.
Araç­la­ra bin­di­ri­len zan­lı­lar, Öz­gür Su­ri­ye Or­du­su as­ker­le­ri­nin es­kort­lu­ğun­da, Cil­ve­gö­zü sı­nır ka­pı­sı­na ge­ti­ril­di­ler.
Ha­tay Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­‘ne bağ­lı 17 özel ha­re­kat po­li­si, 14 ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği Cil­ve­gö­zü sı­nır ka­pı­sın­da­ki pat­la­ma­nın ki­lit isim­le­ri­ni kıs­kıv­rak ya­ka­la­yıp, yar­gı­ya tes­lim et­me­yi ba­şar­dı­lar.
Hem gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri­mi­zi, hem de ne­fes ke­sen ope­ras­yo­nun ha­be­ri­ni ve­ren Hür­ri­yet ga­ze­te­si mu­ha­bi­ri Ar­da Akı­n’­ı kut­lu­yo­ruz.
İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler, dün “Su­ri­ye top­rak­la­rın­da bir ope­ras­yon yap­ma­dık!” de­di. Ba­ka­nın bu söz­le­ri, ulus­la­ra­ra­sı hu­kuk kar­şı­sın­da zor du­rum­da kal­ma­mak için söy­le­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum.
Kal­dı ki Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Arın­ç’­ın, “Cil­ve­gö­zü zan­lı­la­rı, film­le­re ko­nu ola­bi­le­cek bir ope­ras­yon­la ya­ka­lan­dı­lar!” şek­lin­de­ki açık­la­ma­sı, Hür­ri­ye­t’­in ha­be­ri­nin doğ­ru­lu­ğu­nu gös­te­ri­yor.

* * *

Bu ope­ras­yon, üze­rin­de önem­le du­rul­ma­sı ge­re­ken bir ger­çe­ği or­ta­ya çı­kar­dı.
De­mek ki, gü­ven­lik güç­le­ri­mi­ze yet­ki ve­ril­di­ğin­de sı­nır öte­si ope­ras­yon­la­rı ba­şa­rıy­la ya­pa­bi­li­yor­lar­mış.
Be­şar Esa­d’­ın ka­le­si sa­yı­lan Laz­ki­ye­’ye ka­çan te­rö­rist­le­ri pa­ket­le­yip, Tür­ki­ye­’ye ge­ti­re­bi­li­yor­lar­mış.
Bu ger­çe­ğin ışı­ğın­da Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’a sor­mak ge­re­kir.
Te­rör ör­gü­tü­nün Kan­di­l’­de yu­va­lan­dı­ğı, kı­şı bu­ra­da ge­çir­di­ği bi­li­ni­yor­du.
O hal­de ben­ze­ri bir ope­ras­yo­nu bun­ca yıl, Kan­di­l’­e ne­den yap­ma­dı­nız?
Kal­dı ki Kan­dil, düş­ma­nı­nız Esa­d’­ın Su­ri­ye­‘sin­de de­ğil, önü­ne kır­mı­zı ha­lı­lar ser­di­ği­niz kan­ka­nız Bar­za­ni­‘nin özerk böl­ge­sin­dey­di.
Onun ko­ru­ma­sı al­tın­day­dı.
Coğ­raf­ya­nın ger­çek ha­ki­mi ABD ise, te­rör­le mü­ca­de­le­de stra­te­jik or­ta­ğı­nız­dı.
Üs­te­lik eli­niz­de sı­nır öte­si ope­ras­yon yet­ki­si de var­dı, dün­ya­nın en güç­lü or­du­la­rın­dan bi­ri de…
Ama yap­ma­dı­nız!..
Kan­di­l’­de­ki te­rö­rist baş­la­rı­nı, tıp­kı Su­ri­ye­’de sak­la­nan bom­ba­cı­lar gi­bi pa­ket­le­yip, yur­da ge­ti­re­me­di­niz!
Bı­ra­kın ge­tir­me­yi, bu­nu hiç de­ne­me­di­niz.

* * *

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n‘­a bir kez da­ha sor­mak ge­re­kir.
Laz­ki­ye’de­ki­ne ben­zer bir ope­ras­yo­nu yıl­lar­ca ni­çin Kan­di­l’­e yap­ma­dı­nız?
Baş­kan­lık sü­re­ci­nin baş­la­ma­sı­nı mı bek­le­di­niz?
Te­rör­le mü­ca­de­le ye­ri­ne, te­rör­le
mü­za­ke­re­yi bu ne­den­le mi ter­cih et­ti­niz?
Bi­zim gi­bi “Ba­rı­şa ve ka­nın dur­ma­sı­na ta­bi­i ki evet, ama ne­yin kar­şı­lı­ğın­da? Bu­nu bil­mek hak­kı­mı­z” di­yen­le­re ne­den hiç­bir ce­vap ver­me­di­niz?
Ma­dem gü­nün bi­rin­de te­rö­rist­le­rin Ab­dul­lah Öca­lan pos­ter­li, Kür­dis­tan bay­rak­lı mü­za­ke­re ma­sa­sı­na otu­ra­cak­tı­nız, bu açı­lı­mı (!) ni­ye bi­ne ya­kın gü­ven­lik gö­rev­li­miz şe­hit düş­me­den yap­ma­dı­nız?
Tür­ki­ye­’yi yö­net­ti­ği­niz 10 yıl bo­yun­ca ana­la­rın ağ­la­ma­sı­na, ka­nın ak­ma­sı­na na­sıl se­yir­ci kal­dı­nız?
So­nun­da kos­ko­ca Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti­ni ne­den Kan­di­l”­in önün­de diz çök­mek zo­run­da bı­rak­tı­nız?

Etiketler:
#

SENDE YORUM YAZ