logo

Karaburun 44

Önceki gün yaşananlar akıl tutulmasını da geçti!

Önceki gün yaşananlar akıl tutulmasını da geçti!

UĞUR DÜNDARÇok de­ğil, bun­dan bir yıl ka­dar ön­ce bi­ri çı­kıp, ön­ce­ki gün ya­şa­dık­la­rı­mı­zın ger­çek­le­şe­ce­ği­ni söy­le­miş ol­sa, “Ar­ka­daş se­nin ak­lın­dan zo­run mu var?” der­dik. Üs­te­le­me­si ha­lin­de de
“Bun­lar şi­zof­re­nik be­lir­ti­ler!” di­ye­rek, he­men bir ruh he­ki­mi­ne gö­rün­me­si­ni tav­si­ye eder­dik!

* * *

Ama ol­du!
Ön­ce­ki gün, ya­kın ta­ri­hi­mi­zin en ina­nıl­maz olay­la­rı, vic­dan­la­rı ka­na­tan “il­k”­ler ya­şan­dı.
Ör­ne­ğin Ça­nak­ka­le De­niz Za­fe­ri­‘nin yıl­dö­nü­mü ile Şe­hit­le­ri An­ma Gü­nü­’n­de Tür­ki­ye ilk kez, bü­yük ön­der Ata­tür­k’ün bu sa­vaş­ta ser­gi­le­di­ği as­ke­ri de­ha­sı ye­ri­ne, PKK’­nın ön­de­ri, te­rö­rist Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın me­sa­jı­nı ko­nuş­tu.
Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de ilk kez bir te­rö­rist, Ata­tür­k’­ün kur­du­ğu TBMM’­yi gö­re­ve ça­ğır­dı!
Ön­der (!) Apo, bir il­ke da­ha im­za ata­rak si­ya­si par­ti­le­re gö­rev bu­yur­du!
Yi­ne Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­miz­de ilk kez, 40 bin ki­şi­nin ölü­mün­den so­rum­lu bir te­rö­ris­te “de­mok­ra­tik çö­züm­cü­”, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri’­nin Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı­’na “dar­be­ci te­rö­ris­t” mu­ame­le­si ya­pıl­dı!
“İm­ra­lı­’ya he­yet, te­rö­rist­le mu­hab­bet, pa­şa­la­ra da mü­eb­be­t” dö­ne­mi baş­la­tıl­dı!
Yurt­se­ver ga­ze­te­ci­le­re, pro­fe­sör­le­re, ay­dın­la­ra, gö­ğüs­le­ri te­rör­le mü­ca­de­le­de alın­mış ma­dal­ya­lar­la do­lu kah­ra­man su­bay­la­ra ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet, yur­du­mu­zu böl­mek için is­yan eden­le­re “hür­ri­ye­t” is­ten­di!
Ül­ke­yi yö­ne­ten zih­ni­yet, “Bi­zim gi­bi çö­zü­me, ba­rı­şa, akan ka­nın ve ana­la­rın göz­yaş­la­rı­nın dur­ma­sı­na evet ama ne­yin kar­şı­lı­ğın­da?” di­ye so­ran­la­ra, yi­ne aba al­tın­dan so­pa gös­ter­di!
Yi­ne ilk kez ba­zı te­le­viz­yon­lar, Şe­hit­le­ri An­ma Gü­nü­‘n­de şe­hit­lik­le­re git­me­di!
Şe­hit yav­ru­su­nun kab­ri ba­şın­da göz­ya­şı dö­küp “Be­nim as­la­nım bo­şu­na mı şe­hit düş­tü?” di­ye so­ran yü­re­ği ya­nık ana­la­ra mik­ro­fon­lar uza­tıl­ma­dı.
Uza­tıl­sa bi­le bu söz­ler ek­ran­la­ra yan­sı­tıl­ma­dı!

* * *

İz­mi­r’­de dik du­ru­şuy­la gi­de­rek anıt­la­şan yi­ğit bir ga­ze­te­ci var:
İz­mir Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti ve Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Atil­la Ser­tel…
Sev­gi­li kar­de­şim Atil­la, bir­lik­te ka­tıl­dı­ğı­mız et­kin­lik­ler­de an­lat­tı­ğım Na­po­le­on Bo­na­par­te fık­ra­sı­nı şöy­le gün­cel­le­miş:
Fık­ra bu ya, ye­ni­den dün­ya­ya ge­len Na­po­le­on Bo­na­par­te, da­vet üze­ri­ne git­ti­ği An­ka­ra­’ da, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­la yemek masasına oturmuş.
Soh­bet de­rin­le­şin­ce Na­po­le­on, “Mös­yö Er­do­ğa­n” de­miş. “Si­zin eli­niz­de­ki gi­bi bir med­ya za­ma­nın­da be­nim elim­de ol­say­dı, Wa­ter­lo­o Sa­va­şı­’nı kay­bet­ti­ği­mi kim­se duy- ­maz­dı!”
Baş­ba­kan gül­müş.
“Me­rak et­me­yin Sa­yın Na­po­le­on, be­nim elim­de bu med­ya var­ken, si­zin için de bir şey­ler ya­pa­rız!..” de­miş.

* * *

Atil­la yer­den gö­ğe ka­dar hak­lı!
Baş­ba­kan kür­sü­ye çı­kıp “Na­po­le­on as­lın­da Wa­ter­lo­o sa­va­şı­nı kay­bet­me­miş, ka­zan­mış­tır!” de­miş ol­sa, med­ya­dan bir ba­ba­yi­ğit çı­kıp da “A­ma bu­nu ne­ye da­ya­na­rak id­di­a edi­yor­su­nuz Sa­yın Baş­ba­kan?” di­ye so­ra­bi­lir mi?
Ke­sin­lik­le so­ra­maz!
“A­PO ile mü­za­ke­re­le­ri ne­yin kar­şı­lı­ğın­da sür­dü­rü­yor­su­nuz? Ne ve­re­cek­si­niz?” di­ye so­ra­bi­li­yor­lar mı?
So­ra­mı­yor­lar!..
Sor­duk­la­rın­da baş­la­rı­na ne­le­rin ge­le­ce­ği­ni gö­rü­yor­lar!
Gü­nü­müz Tür­ki­ye­’sin­de ga­ze­te­ci­nin gö­re­vi­nin “sor­mak, sor­gu­la­ma­k” de­ğil, Baş­ba­ka­n’­ın her söy­le­di­ği­ni al­kış­la­mak ol­du­ğu­nu çok iyi bi­li­yor­lar!..

Etiketler:
#

SENDE YORUM YAZ