logo

Karaburun 44

Çözü(lü)m süreci!..

Çözü(lü)m süreci!..

Ha­ni pa­zar­lık yok­tu?
Ha­ni tek ko­şul si­lah­la­rın bı­ra­kıl­ma­sıy­dı?
Ha­ni “tek mil­let, tek bay­rak, tek va­tan”­dı?
Mek­tup gös­ter­di ki, bun­la­rın hep­si ma­sal­dı!

* * *

Te­le­viz­yon ek­ran­la­rın­dan “Ö­ca­lan si­lah­la­rın bı­ra­kıl­dı­ğı­nı ilan et­ti!” di­ye­rek ya­lan söy­le­yen…
“Ma­dem kar­deş­lik, ba­rış, ku­cak­laş­ma gü­nü, o hal­de bu mey­dan­da ne­den bir tek Türk Bay­ra­ğı yok?” di­ye so­ra­ma­yan…
“Mü­za­ke­re med­ya­sı” ya­la­ka­la­rı­nın ya­zıp söy­le­dik­le­ri­ni bir ya­na bı­ra­ka­lım.
Ba­tı med­ya­sı­na ba­ka­lım.
Ve sü­re­cin adı­nı ko­ya­lım:
Sü­re­cin adı “çö­züm” de­ğil, üni­ter ya­pı­nın “çö­zü­lü­mü”dür!
Ön­ce­ki gün Di­yar­ba­kı­r’­da tıp­kı Ku­zey Ira­k’­ta­ki­ne ben­zer fe­de­ra­tif ya­pı­nın te­mel­le­ri atıl­mış­tır.
Bu se­nar­yo Tay­yip Er­do­-ğa­n’­a ABD-İs­ra­il ta­ra­fın­dan da­ya­tıl­mış­tır!
Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a ve Apo­’ya, sü­per gü­cün yaz­dı­ğı se­nar­yo­da­ki rol­ler oy­na­tıl­mış­tır!

* * *

Çö­zü­lüm sü­re­ci­nin bun­dan son­ra­ki aşa­ma­la­rın­da ne­ler ya­şa­na­ca­ğı­na ge­lin­ce…
Bi­zim ya­la­ka­la­ra ba­kar­sa­nız her şey şa­ha­ne ola­cak!
Keş­ke öy­le ol­sa!
Ba­tı ba­sı­nı­na gö­re ise sar­sı­cı ge­liş­me­ler, ha­ri­ta­lar­da de­ği­şik­lik­ler ya­şa­na­cak!
Tür­ki­ye­’nin gü­ney­do­ğu­su, Ira­k’­ın ve Su­ri­ye­’nin ku­ze­yi­ni kap­sa­ya­cak bir kon­fe­de­ras­yon kurula­cak!
Ame­ri­ka­’nın sa­dık ku­lu Bar­za­ni­’nin pat­ro­na­jın­da­ki kon­fe­de­ras­yon, ge­le­cek­te Bü­yük Kür­dis­ta­n’­a dö­nü­şe­cek.
Mu­su­l’­u ve (baş­kent) Ker­kü­k’­ü de sı­nır­la­rı içi­ne ala­cak olan bu ye­ni olu­şum, Mer­ke­zi Irak Hü­kü­me­ti­’ne kar­şı Tür­ki­ye ta­ra­fın­dan ko­ru­na­cak!
Bu­na kar­şı­lık Tür­ki­ye, zen­gin pet­rol ya­tak­la­rı­na or­tak edi­le­cek.
Böy­le­ce Ame­ri­ka da, İs­ra­il de ra­hat ede­cek.
Müs­lü­man Kar­deş­ler hav­za­sı ha­li­ne ge­len Or­ta­do­ğu­’da Ame­ri­ka­’nın çı­kar­la­rı­nı ve İs­ra­il’­in gü­ven­ce­si­ni, sır­tı­nı Türk Or­du­su­’na yas­la­mış Bar­za­ni sağ­la­ya­cak!

* * *

Tozpem­be renk­le­rin yer al­dı­ğı bu ma­dal­yo­nun bir de öte­ki yü­zü var.
Yi­ne Ba­tı­lı yo­rum­cu­la­ra gö­re, ABD-İs­ra­il or­tak ya­pı­mı olan bu se­nar­yo­nun ger­çek­leş­me­si, Irak, İran, Su­ri­ye, Rus­ya, Çin ve hat­ta Arap­la­rın kar­şı cep­he oluş­tur­ma­sı­na yol aça­cak.
Di­le­riz ya­şan­maz ama, bu cep­he, Tür­ki­ye­’nin ba­şı­na sü­rek­li be­la­lar aça­cak.

* * *

Ön­ce­ki gü­ne dö­ner­sek, PKK’­nın si­lah­lı mü­ca­de­le­yi ka­zan­dı­ğı­nı ilan eden Apo, ar­tık Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti­’nin res­mi mu­ha­ta­bı­dır.
Bu sta­tü, Di­yar­ba­kı­r’­dan tüm dün­ya­ya du­yu­rul­muş­tur.
An­cak Ön­der (!) Apo bu­nun­la ye­tin­me­mek­te, sta­tü­sü­nün TBMM ta­ra­fın­dan da onay­lan­ma­sı­nı is­te­mek­te­dir.
Mü­za­ke­re­le­rin bun­dan son­ra­ki aşa­ma­la­rın­da ise si­lah­la­rın bı­ra­kıl­ma­sı, Gü­ney­do­ğu­’ya özerk­lik, PKK’­nın böl­ge­nin öz sa­vun­ma gü­cü ol­ma­sı, 1924 Ana­ya­sa­sı­’na ben­zer ye­ni ana­ya­sa­nın ya­zı­lıp re­fe­ran­du­ma su­nul­ma­sı, böy­le­ce Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a Baş­kan­lık, Ön­der (!) Apo­’ya da öz­gür­lük (ge­nel af) yo­lu­nun açıl­ma­sı ko­nu­şu­la­cak­tır.
Mü­za­ke­re ko­nu­la­rın­dan bi­ri de kaç ili­mi­zin bu özerk böl­ge­ye da­hil edi­le­ce­ği­dir!

* * *

Gel­dik sö­zün özü­ne…
Ön­ce­ki gün Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin üni­ter dev­let ya­pı­sı­nın (is­men ol­ma­sa bi­le cis­men) çö­zü­lüm sü­re­ci baş­la­mış­tır!
Bu sü­reç­te kü­re­sel he­def bü­yük Kür­dis­ta­n’­dır, ge­ri­si te­fer­ru­at­tır!

Etiketler:
#

SENDE YORUM YAZ