logo

Karaburun 44

ABD’nin çıkarları ve İsrail’in güvenliği için cihat!..

ABD’nin çıkarları ve İsrail’in güvenliği için cihat!..

Su­ri­ye­’ye gi­dip dö­nen bir ga­ze­te­ci “Lib­ya­’da ve Mı­sı­r’­da dik­ta­tör­le­ri de­vi­ren mü­ca­hit­ler şim­di Su­ri­ye­’de çar­pı­şı­yor­lar!” de­miş. Bu ki­şi­le­rin “Ci­ha­t” için Su­ri­ye­‘de ol­duk­la­rı­nı söy­le­miş! Oy­sa Arap Ba­ha­rı rüz­gar­la­rı­nın es­me­ye baş­la­dı­ğı ilk gün­den be­ri, Ku­zey Af­ri­ka ve Or­ta­do­ğu­’yu ye­ni­den şe­kil­len­di­ren pro­je­nin sa­hi­bi­nin Ame­ri­ka­’nın ön­der­li­ğin­de­ki ba­zı Ba­tı ül­ke­le­riy­le, İs­ra­il ol­du­ğu bi­li­ni­yor. Or­ta­do­ğu­’da­ki ope­ras­yon­da ise, Suu­di Ara­bis­tan, Ka­tar, Emir­lik­ler ve Tür­ki­ye, bu ül­ke­le­rin ya­nın­da yer alı­yor. Esa­d’­ın dev­ril­me­si­nin he­def­len­di­ği sü­reç­te baş­ro­lü, Tür­ki­ye üst­le­ni­yor.

* * *

Gö­rü­nen o ki, Ira­k’­tan son­ra Su­ri­ye de bö­lü­ne­cek ve sı­ra İra­n’­a ge­le­cek. Em­per­yal he­sa­ba gö­re Şi­i li­der­ler gi­de­cek, ye­ri­ne Sün­ni yö­ne­tim­ler ge­le­cek. Böy­le­ce Ame­ri­ka, böl­ge­de­ki ener­ji kay­nak­la­rı­nın üze­ri­ne otu­ra­cak, İs­ra­il de Şi­i İran ka­bu­sun­dan kur­tu­la­cak! Sün­ni re­jim­le­rin ha­mi­si Suu­di Ara­bis­tan bu so­nu­ca çok se­vi­ne­cek, Sün­ni Müs­lü­man Kar­deş­le­r’­in ruh iki­zi AKP de bay­ram ede­cek! Ama so­nuç­ta bu ta­lih­siz coğ­raf­ya­nın ger­çek ka­za­na­nı, em­per­ya­lizm ola­cak! Ne di­yor­du ga­ze­te­ci mes­lek­taş? “Lib­ya­’da ve Mı­sı­r’­da dik­ta­tör­le­ri de­vi­ren mü­ca­hit­ler, şim­di Su­ri­ye­’de Ci­hat için çar­pı­şı­yor­lar!” Ya­ni din uğ­ru­na sa­va­şı­yor­lar. Ay­nı din­den kar­deş­le­ri­ni öl­dü­rü­yor­lar!.. Geç­miş­te ya­şa­nan­lar­dan, ta­ri­hin ib­ret ve­ri­ci ör­nek­ler­le do­lu say­fa­la­rın­dan hiç ders al­mı­yor­lar. Sa­de­ce ölü­yor­lar, öl­dü­rü­yor­lar. Ta­ri­hin “Em­per­ya­lizm için Ci­ha­t” say­fa­sı­nı, Müs­lü­man ka­nıy­la ya­zı­yor­lar! Em­per­ya­liz­me bir sa­vaş da­ha ka­zan­dı­rı­yor­lar.

 

UĞUR DÜNDAR’IN YAZISININ DEVAMI BUGÜNKÜ SÖZCÜ GAZETESİ’NDE

Etiketler:
#

SENDE YORUM YAZ