logo

Karaburun 44

KCK’lıdan generale: Daha çoook yatarsınız

KCK’lıdan generale: Daha çoook yatarsınız

28 Şu­bat so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da ilk tu­tuk­la­ma­lar 12 Ni­san 2012’de baş­la­mış­tı.

Saygı ÖZTÜRK / SÖZCÜ

28 Şu­bat so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da ilk tu­tuk­la­ma­lar 12 Ni­san 2012’de baş­la­mış­tı. An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da şu an­da 75’i as­ker, 1’i si­vil ol­mak üze­re 76 ki­şi tu­tuk­lu. İd­di­ana­me­nin ne za­man so­nuç­lan­dı­rı­lıp, mah­ke­me­ye su­nu­la­ca­ğı he­nüz bel­li de­ğil. İd­di­ana­me­nin ge­cik­me­si is­ter is­te­mez, “Tu­tuk­lu­lu­ğun ce­za­ya dö­nüş­tü­ğü­” eleş­ti­ri­le­ri­ne yol aça­cak­tır. Emek­li Sos­yo­log Al­bay Ali­can Tür­k, “28 Şu­bat tu­tuk­lu­su­” ola­rak Sin­can F Ti­pi Ce­za­evi­’n­de tu­tu­lu­yor. 4. Yar­gı pa­ke­ti­nin tar­tı­şıl­dı­ğı gün­ler­de, KCK tu­tuk­lu­la­rı­nın önem­li bir bö­lü­mü­nün ye­ni ya­sal dü­zen­le­me­den ya­rar­la­na­ma­ya­ca­ğı be­lir­til­miş­ti. Emek­li Al­bay Ali­can Türk, “ya­la­n” di­yor ve Sin­can Ce­za­evi­’n­de ya­şa­nan ola­yı şöy­le ak­ta­rı­yor: “Ya­lan!.. Çün­kü Sin­ca­n’­da­ki bü­tün KCK’­lı­lar tah­li­ye ol­du bi­le… Üs­te­lik gi­der­ken ko­ri­dor­da kar­şı­laş­tık­la­rı tu­tuk­lu bir ko­mu­ta­nı­ma da ta­kıl­ma­dan ede­me­miş­ler: – Oho­o, siz da­ha ço­ok ya­tar­sı­nız! Bi­zim ar­ka­mız­da si­ya­si güç var, ya si­zin?..”

Ge­nel­kur­ma­y’­dan ve­ri­len ce­vap

Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri, şu an­da ce­za­evin­de bu­lu­nan tu­tuk­lu ve hü­küm­lü as­ker­le­rin, avu­kat­la­rı­nın is­te­dik­le­ri bel­ge­le­ri en kı­sa sü­re­de bu­lup gön­de­ril­di­ği­ni be­lir­ti­yor. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Öze­l’­in de bu ko­nu­da ta­li­ma­tı ol­du­ğu­nu kay­de­di­yor­lar. An­cak bu­gün her bel­ge­ye eriş­mek de müm­kün gö­zük­mü­yor. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­’nın bir sa­nık avu­ka­tı­na ver­di­ği ce­va­bı, tu­tuk­lu ko­mu­ta­nın mek­tu­bun­dan oku­ya­lım: “28 Şu­bat tu­tuk­lu­su bir ge­ne­ra­lin avu­ka­tı­na, dö­ne­me iliş­kin ola­rak Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­’n­dan is­te­di­ği bel­ge­ler ko­nu­sun­da ve­ri­len 9 Ekim 2012 ta­rih­li ce­va­bı dik­ka­ti­ni­ze su­nu­yo­rum. ‘Ta­lep­te bu­lu­nu­lan bil­gi ve bel­ge­le­rin 1997 ve mü­te­akip bir­kaç yı­la ait ol­ma­sı, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri Ar­şiv Yö­ner­ge­si mu­ci­bin­ce ka­te­go­ri­le­ri­ne gö­re 5 ve­ya 10 yıl sak­lan­dık­tan son­ra im­ha edil­miş ol­ma­sın­dan do­la­yı dö­ne­me ait ev­ra­kın bü­yük bir kıs­mı­na eri­şi­le­me­mek­te­dir.” As­ker­le­rin bir baş­ka sı­kın­tı­sı da­ha var. Ge­nel­kur­ma­y’­dan bel­ge is­te­dik­le­ri za­man bel­ge ve­rip ver­me­me ko­nu­sun­da ön­ce Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­’na so­ru­lu­yor. Sav­cı­nın ona­yı ol­ma­dan is­te­nen bel­ge­ler ve­ril­mi­yor. Bu ko­nu­da, avu­kat­la­rın elin­de de Ge­nel­kur­ma­y’­ın ya­zı­la­rı bu­lu­nu­yor.

“Ge­nel­kur­ma­y’­a gi­ri­şi­miz za­ten ya­sa­k”

70 ya­şın­da­ki tu­tuk­lu emek­li Tuğ­ge­ne­ral Me­tin Ya­şar Yük­se­len de he­men her ko­mu­tan gi­bi “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­’na, Cum­hu­ri­ye­tin te­mel il­ke­le­ri­ne, bü­yük ön­der ve de­ğiş­mez Baş­ko­mu­ta­nı­mız Ata­tür­k’­ün il­ke­le­ri­ne bağ­lı, as­ker­lik ku­ral, pren­sip ve usul­le­ri­ne bağ­lı­lı­ğı­nı­” vur­gu­lu­yor. 28 Şu­bat sü­re­cin­de as­ker­le­rin tu­tuk­lu ol­ma­la­rı­nın ge­rek­çe­le­rin­den birinin “de­lil­le­rin ka­rar­tı­la­bi­le­ce­ği­” ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor. Pe­ki ka­rar­ta­bi­lir­ler mi? Bu­nu da ay­nı ko­mu­ta­nın mek­tu­bun­dan oku­ya­lım: “Bun­ca yıl son­ra han­gi de­li­li ne­re­de bu­lup ka­rar­ta­ca­ğız? Em­ri­miz­de ça­lış­mış ar­ka­daş­la­rı zi­ya­ret için bi­le biz­le­ri Ge­nel­kur­may ka­rar­ga­hı­na al­mı­yor­lar­dı.” Ma­mak As­ke­ri Ce­za­evi­’n­den ya­zan “Tu­tuk­lu bir Türk Su­ba­yı­”, Ata­tür­k’­ün 31 Tem­muz 1920’de Af­yon­ka­ra­hi­sa­r’­da­ki “Su­bay için ‘ya is­tik­lal, ya ölü­m’ var­dır. Fa­kat ar­ka­daş­lar öl­me­ye­ce­ğiz, ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zı mu­ha­fa­za ede­rek ya­şa­ya­ca­ğız ve mil­le­ti­mi­zi dai­ma ba­ğım­sız gör­mek­le bah­ti­yar ola­ca­ğı­z” söz­le­ri­ni anım­sa­tı­yor, “İş­te, biz ce­za­ev­le­rin­de bu­lu­nan tu­tuk­lu su­bay­la­rın, is­te­di­ği tek şey de, uğ­ru­na ca­nı­mı­zı se­ve se­ve fe­da et­me­ye her za­man ha­zır ol­du­ğu­muz ulu­su­mu­zu dai­ma ba­ğım­sız gör­mek­ten faz­la­sı de­ğil­di­r” di­yor.

“Ba­ğış­lan­ma­yı, af­fe­dil­me­yi bek­le­mi­yo­ru­z”

Tu­tuk­lu as­ker­le­rin en bü­yük öf­ke­si, te­rö­rist­ba­şı Ab­dul­lah Öca­la­n’­a af çı­ka­rı­lır­sa bu­na ken­di­le­ri­nin de da­hil edi­le­ce­ği­ne iliş­kin yo­rum­la­ra­dır. On­lar da or­tak mek­tu­bun­da şun­la­rı ya­zı­yor­lar: “Hiç­bi­ri­miz acın­dı­rıl­ma­yı, ba­ğış­lan­ma­yı ve af­fe­dil­me­yi bek­le­mi­yo­ruz. Bek­le­di­ği­miz, kı­sa sü­re­de mah­ke­me­ye çı­kıp ak­lan­ma­mız­dır. Ak­la­na­ca­ğız da! Tu­tuk­lu­lar, sağ­lık ve yaş ne­de­ni­ni be­lir­tip tah­li­ye is­te­me­ye­cek ka­dar sa­bır­lı ve onur­lu­dur. Sab­rı­mız; sus­kun­lu­ğu­muz­la, ya­sal uy­gu­la­ma­la­rı­mız­la ve ül­ke­ye olan sev­da­mız ile da­ha da çe­lik­leş­ti. Biz, mev­cut Cum­hu­ri­ye­ti, ol­maz­sa ol­maz de­ğer­le­ri ile ko­ru­mak ve kol­la­ma için­de olur­ken; Cum­hu­ri­ye­t’­in de­ğer­le­ri­ni yoz­laş­tı­rıp, ke­na­ra atıp ye­ni bir İs­la­mi yö­ne­tim tar­zı­nı be­nim­se­ye­rek re­ji­mi de­ğiş­tir­me ar­zu­sun­da bu­lu­nan­la­rın kar­şı­sın­da ol­duk ola­ca­ğız da. Bi­zim için önem­li olan Ata­tür­k’­ün kur­du­ğu Cum­hu­ri­ye­t’­in be­ka­sı­dır. Ge­ri­si te­fer­ru­at­tır. Sin­ca­n’­da, Ma­ma­k’­ta, Has­da­l’­da, Mal­te­pe­’de, Si­liv­ri­’de TSK men­sup­la­rı­nın bu bi­linç için­de ol­duk­la­rı­nı as­la unut­ma­yı­nız.” As­ker­le­rin her mek­tu­bu, “id­di­ana­me­nin bir an ön­ce ha­zır­la­nıp mah­ke­me­ye su­nul­ma­sı­” di­le­ğiy­le son bu­lu­yor. Tu­tuk­lu­luk­ta ge­çen sü­re­nin bir yı­lı dol­dur­ma­sı ve id­di­ana­me­nin ha­zır­la­na­ma­ma­sı­nı Tür­ki­ye Emek­li Su­bay­lar Der­ne­ği de (TE­SUD) ad­li­ye önün­de pro­tes­to et­ti. Bu da, emek­li su­bay­la­rın ilk ey­le­mi ol­du.

Etiketler:
#

SENDE YORUM YAZ