logo

Karaburun 44

AKP’nin petrol oyunu

AKP’nin petrol oyunu

Barış süreci’ tartışılırken ülkenin petrolleri satılıyor

AKP, Petrol Kanunu’ndan ‘milli menfaatler’ başlığını çıkardı, Türkiye’nin petrol kaynaklarının satışının önü açıldı. Petrolcülerin vergisi ise yüzde 35 düşürüldü

TÜRKİYE, ‘barış süreci’ tartışmalarına yoğunlaşmışken 5 yıl önce Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından halkın yoğun tepkisi üzerine veto edilerek TBMM’ye iade edilen 5574 sayılı “Türk Petrol Kanunu” birkaç basit değişiklikle meclisten geçti. Düzenleme ile kamuya ait olan ve ‘milli menfaatler’ kapsamında Türkiye’nin petrolünü arayan Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) özelleştirilmesinin yolu da açılmış oldu.

‘Milli Menfaatler’ ibaresinin, yasa tasarısının sadece amaç maddesinde göstermelik olarak yer aldığını belirten Petrol-İş Sendikası Başkanı Mustafa Öztaşkın, “Yabancı devletlerin hakimiyetinin önü açıldı” dedi. Öztaşkın, yasa tasarısı ile TPAO’nun sahip olduğu haklar geri alınarak, özelleştirilmesinin önünün de açıldığını dile getirdi.

Türkiye Petrol Jeologları Derneği Başkanı İsmail Bahtiyar, “Petrol şirketlerinin mevcut kanunda ödemekle mükellef oldukları yüzde 55 toplam vergi oranı yüzde 40’a indirilerek, vergi oranlarında yapılabilecek artışlardan kaynaklanacak devlet gelirlerinin önüne geçildi” dedi. Bahtiyar, teknik yeterlilik sahibi olmayan birçok firmaya kolayca ruhsat verildiğini kaydederek TPAO’nun özerk bir yapıya kavuşturulması gerektiğin söyledi.

Türkiye’de petrol yeterince aranmıyor

PET­ROL Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı Baş­ka­nı Meh­met Kul, Tür­ki­ye­’de he­nüz ka­ra­la­rın yüz­de 13, de­niz­le­rin ise yüz­de 1 ora­nın­da aran­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “ Tür­ki­ye­’de top­lam 4 bin adet ci­va­rın­da son­daj ya­pıl­dı. Bu­nun da yüz­de 70’i­ni TPA­O ger­çek­leş­tir­di. Tür­ki­ye ka­dar yü­zöl­çü­mü olan Tek­sa­s’­ta her yıl 4 bin – 5 bin ci­va­rın­da son­daj ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Biz Tür­ki­ye­’de pet­rol ol­du­ğu­na ina­nı­yo­ruz an­cak ye­te­rin­ce aran­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ru­z” de­di

Etiketler:
#

SENDE YORUM YAZ