logo

Karaburun 44
06 Mayıs 2013

Al gülüm-ver gülüm’ ihalesi

Al gülüm-ver gülüm’ ihalesi

Bedava ders kitabı, yayınevlerini zengin etti. Milli Eğitim’in 225 milyon liralık ihalesini 75 yayınevi paylaştı

Saygı ÖZTÜRK / SÖZCÜ

Bedava ders kitabı, yayınevlerini zengin etti. Milli Eğitim’in 225 milyon liralık ihalesini 75 yayınevi paylaştı. Devlet, tek kuruş indirim alamadı

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, 2013-2014 eğitim yı­lın­da, il­köğ­re­tim ve or­ta­öğ­re­tim ku­rum­la­rın­da oku­tu­la­cak ders ki­tap­la­rı­nın iha­le­si­ni 29-30 Ni­sa­n’­da ses­siz se­da­sız yap­tı. Ba­kan ve bü­rok­rat­la­rı de­ğiş­se de “al gü­lüm-ver gü­lü­m” adı da ve­ri­len iha­le sis­te­min­de bir de­ği­şik­lik ol­mu­yor. Her­ke­sin pa­yı­nı al­dı­ğı sis­tem­de, ya­yın­cı­lar or­tak ha­re­ket et­ti­ği için dev­le­tin mil­yon­lar­ca li­ra za­ra­ra uğ­ra­tıl­dı­ğı öne sü­rü­lü­yor.

“Gös­ter­me­lik in­di­ri­m”

İl­köğ­re­tim­de res­mi okul­lar­da oku­tu­la­cak 87 mil­yon 535 bin 274 adet ders ki­ta­bı, or­ta­öğ­re­tim­de res­mi okul­lar­da oku­tu­la­cak 22 mil­yon 513 bin 664 adet ders ki­ta­bı ol­mak üze­re top­lam 110 mil­yon 48 bin 938 adet ders ki­ta­bı için iha­le­ler ya­pıl­dı. İha­le for­ma bi­rim fi­ya­tı 15 ku­ruş ol­mak üze­re il­köğ­re­tim­de 954 mil­yon, or­ta­öğ­re­tim­de 260 mil­yon for­ma ki­tap alın­ma­sı kar­şı­lı­ğın­da 225 mil­yon li­ra­nın ya­yı­nev­le­ri­ne öden­me­si­ne ka­rar ve­ril­di. İha­le­ye ka­tı­lan bü­tün fir­ma­lar pa­yı­nı al­dı­ğı için gös­ter­me­lik in­di­rim­ler ya­pı­lı­yor. Dev­le­tin za­ra­ra uğ­ra­tıl­ma­sı­na tep­ki gös­te­ren ba­zı bü­rok­rat­lar,

SÖZ­CÜ­’ye şun­la­rı söy­le­di:

“Ya­yı­nev­le­ri mem­nu­n”

“Yıl­lar­dır ay­nı uy­gu­la­ma hem Ka­mu İha­le Ku­ru­mu hem de Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’n­ca ka­mu ya­ra­rı gö­ze­til­mek­si­zin ya­yı­nev­le­ri­nin is­tek­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Na­sıl bir iha­le şek­li ki; ders ki­ta­bı üre­ten bü­tün ya­yı­nev­le­ri (75-80 ara­sın­da) iha­le­yi ka­zan­mak­ta­dır. Hiç­bir in­di­ri­me git­me­den ya­yı­nev­le­ri ken­di ara­la­rın­da ka­rar alı­yor­lar ve ba­kan­lık da bu­na uyu­yor. Ya­pı­lan iha­le­den el­de edi­len ha­sı­lat 75 ya­yı­ne­vi­nin ki­tap sa­yı­sı­na gö­re bö­lü­şü­lü­yor. Pay­la­şı­mın dı­şın­da ka­lan her­han­gi bir ya­yı­ne­vi ol­mu­yor. Ya­yı­nev­le­ri yıl­lar­dır bu uy­gu­la­ma­- dan mem­nun ol­duk­la­rı için hiç­bi­ri­ itiraz etmiyor.” Ta­lim ve Ter­bi­ye Ku­ru­lu, ya­yı­nev­le­ri ara­sın­da re­ka­bet ol­sun, ka­li­te­li ki­tap üre­til­sin, ka­li­te­li bas­kı ol­sun dü­şün­ce­siy­le de­ği­şik ya­yı­nev­le­ri­ne ait bir­çok ders ki­ta­bı­nı ku­rul­da ka­bul edi­yor. Ders ki­ta­bı ola­rak oku­tul­ma­sı uy­gun bu­lu­nan ya­zar ve ya­yı­n ev­le­ri­nin isim­le­ri ba­kan­lı­ğın Res­mi Ga­ze­te­si sa­yı­lan Teb­liğ­ler Der­gi­si­’n­de ya­yın­la­nı­yor. Se­çi­len ay­nı sı­nıf ders ki­tap­la­rın­dan sa­de­ce bir ve­ya iki ya­yı­ne­vi­nin ders ki­ta­bı ba­sı­lıp okul­la­ra da­ğı­tı­lı­yor. Ya­pı­lan uy­gu­la­ma­dan ra­hat­sız olan üst dü­zey bü­rok­rat, bu du­ru­ma şöy­le açık­la­dı:

“Kurul bo­şa ça­lı­şı­yor”

“Ör­ne­ğin; Ta­lim ve Ter­bi­ye Ku­ru­lu­’n­ca ka­bul edi­len 19 adet il­köğ­re­tim Türk­çe ders ki­ta­bı, 12 adet il­köğ­re­tim ma­te­ma­tik, 10 adet ha­yat bil­gi­si ki­ta­bın­dan sa­de­ce bir ve­ya iki ya­yı­ne­vi­nin ki­ta­bı ba­sı­lı­yor, ka­lan 17 Türk­çe ders ki­ta­bı Ta­lim ve Ter­bi­ye Ku­ru­lu­’n­ca ka­bul edi­liş şek­li ile ka­lı­yor. Do­la­yı­sıy­la 17 ya­yı­ne­vi iki ya­yı­ne­vi­nin ki­ta­bı­nı ba­sı­yor, okul­la­ra da­ğı­tı­yor ve pa­ra­sı­nı alı­yor. Hiç kim­se, Ta­lim ve Ter­bi­ye Ku­ru­lu da da­hil ka­bul edi­len ki­tap­la­rı­nın ba­sıl­ma­dı­ğı­nı, da­ğı­tıl­ma­dı­ğı­nı ve re­ka­be­tin sağ­lan­ma­dı­ğı­nı sor­gu­la­mı­yor.”

“Bakan sorgulasın”

Ba­kan­lık ki­tap­la­rı sa­tın al­dık­tan son­ra ba­zı ders­le­rin prog­ram­la­rı­nı de­ğiş­ti­ri­yor, ders ki­tap­la­rı­nı es­ki prog­ra­ma gö­re sa­tın alıp da­ğı­tı­yor. 2012-2013 öğ­re­tim yı­lın­da fi­zik, kim­ya, bi­yo­lo­ji, ma­te­ma­tik, ede­bi­yat, dil ve an­la­tım ders ki­tap­la­rı­nın prog­ra­mı de­ğiş­ti­ği hal­de bu ders ki­tap­la­rı­nın es­ki prog­ra­ma gö­re sa­tın alı­nıp da­ğı­tıl­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Bakan Na­bi Av­cı­’nın, ki­tap iha­le­si­ni de­rin­li­ği­ne sor­gu­la­ma­sı­nı is­te­yen ba­zı üst dü­zey bü­rok­rat­lar, çı­kar iliş­ki­le­rin­den bü­yük öl­çü­de ra­hat­sız­lık du­yul­du­ğu­nu öne sür­dü.

Etiketler:
#

SENDE YORUM YAZ