logo

Karaburun 44

Müebbete mahkum olan adalettir!..

Müebbete mahkum olan adalettir!..

Kas­ten adam öl­dür­me­ye te­şeb­büs ve ruh­sat­sız si­lah ta­şı­mak­tan 9 yıl ha­pis!
Ab­la­sı­nı öl­dür­mek­ten 20 yıl ha­pis!
Nü­fus ka­ğı­dın­da sah­te­ci­lik yap­mak­tan ce­za!
Öz ye­ğe­ni­ni sa­ta­rak fuh­şa ara­cı­lık et­mek­ten 2 yıl 6 ay ha­pis!
Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­si­nin bom­ba­lan­ma­sın­da sa­nık!
Da­nış­tay ci­na­ye­tin­den mü­eb­bet, ay­rı­ca 43 yıl ağır ha­pis!

* * *

Bun­lar Er­ge­ne­kon Da­va­sı­’n­da, Da­nış­tay ci­na­ye­tin­den be­ra­at ede­rek tah­li­ye olan “giz­li ta­nık-açık sa­nık” Os­man Yıl­dı­rı­m’­ın da­ha ön­ce­ki suç ka­yıt­la­rı.
Ata­tür­k’­e “İn­gi­liz p..i” di­yen bu ki­şi, mü­eb­be­tin ya­nı sı­ra 43 yıl hap­se mah­kum ol­du­ğu An­ka­ra 11. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­‘n­de yar­gı­la­nır­ken şun­la­rı söy­le­miş­ti:
“Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti­’ni ta­nı­ma­dı­ğım­dan suç­la­ma­lar­la il­gi­li sa­vun­ma yap­ma­ya­ca­ğım. Ben Ana­do­lu İs­lam Dev­le­ti­’nin bir va­tan­da­şı­yım! Müs­lü­man va­tan­daş­lar üze­rin­de bas­kı kur­mak is­te­yen Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­si­ni üç kez bom­ba­lat­tım. Ay­rı­ca Al­pas­lan ar­ka­da­şı­ma Da­nış­tay sui­kas­ti­ni yap­tır­dım. İd­di­ana­me­ye ko­nu edi­len söz­le­ri de sarf et­tim. İsim ver­me­den sin­kaf et­ti­ğim şah­sı (Ata­türk) ‘Kur­tu­luş Sa­va­şı ver­me­miş, sa­tış sa­va­şı ver­miş İn­gi­liz te­tik­çi­si ve İn­gi­liz p..i’ ola­rak sı­fat­lan­dır­dım.”

* * *

Er­ge­ne­kon sav­cı­la­rı­nın “Os­ma­nım” di­ye­rek baş ta­cı et­tik­le­ri ve “giz­li ta­nık 9” kod is­mi­ni ver­dik­le­ri Os­man Yıl­dı­rım hak­kın­da mü­eb­bet ha­pis ka­ra­rı alan An­ka­ra 11. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­’nin bir ha­ki­mi ise, dün­kü Hür­ri­ye­t’e şöy­le ko­nuş­tu:
“Mah­ke­me he­ye­ti ola­rak su­çun sü­bu­ta er­di­ği (şüp­he­ye yer bı­rak­ma­ya­cak şe­kil­de or­ta­ya çık­tı­ğı) so­nu­cu­na var­dık. Os­man Yıl­dı­rım, mah­ke­me bo­yun­ca akıl al­maz be­yan­lar­da ve iti­raf­lar­da bu­lun­du. Ha­ya­tı ya­lan üze­ri­ne ku­ru­lu bir şah­si­yet­tir. An­cak biz de­lil­le­re ba­ka­rız, sa­nı­ğın ya­lan­la­rı­na de­ğil!” (Nu­ret­tin Kurt-Hür­ri­yet)
Da­nış­tay ci­na­ye­ti dos­ya­sı son­ra­dan Er­ge­ne­kon Da­va­sı ile bir­leş­ti­ri­lin­ce, Os­man Yıl­dı­rı­m’­ın an­la­tım­la­rı en önem­li de­lil­ler ha­li­ne gel­di. An­cak Yıl­dı­rım, id­di­ala­rı­nın hiç­bi­ri­ni ka­nıt­la­ya­ma­dı! Er­ge­ne­kon Mah­ke­me­si “Os­ma­nı­m’ın“ id­di­ala­rı­nı araş­tır­mak için Ata­şe­hi­r’­de ke­şif ka­ra­rı al­dı. Gün bo­yu sür­dü­rü­len ke­şif­te Yıl­dı­rım, “Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­si­nin bom­ba­lan­ma­sı için Er­ge­ne­kon­cu­lar­la top­lan­tı yap­tık” de­di­ği evi bir tür­lü bu­la­ma­dı!
Ay­rı­ca da­va sü­re­cin­de Os­man Yıl­dı­rı­m’­ın suç­la­dı­ğı sa­nık­la­rın avu­kat­la­rı, onun tüm id­di­ala­rı­nı bel­ge­ler ve ka­nıt­lar­la çü­rüt­tü.

* * *

Da­nış­tay ci­na­ye­ti da­va­sı­na ba­kan An­ka­ra 11. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si ha­kim­le­rin­den bi­ri Os­man Yıl­dı­rı­m’­ı “ha­ya­tı ya­lan­lar­la do­lu bir şah­si­yet” ola­rak ta­nım­la­dık­tan son­ra “Biz ya­lan­la­ra de­ğil, de­lil­le­re ba­ka­rız!” di­yor.
Os­man Yıl­dı­rı­m’­ın su­çu­nun sü­bu­ta er­me­si ne­de­niy­le mü­eb­be­tin ya­nı sı­ra, 43 yıl ağır hap­se mah­kum et­tik­le­ri­ni söy­lü­yor.
Ya­ni ver­dik­le­ri ka­ra­rın ar­ka­sın­da du­ru­yor.
Bu­na kar­şı­lık Er­ge­ne­kon Mah­ke­me­si ise, hem sa­nık, hem de giz­li ta­nık olan “Os­ma­nım­”ı ay­nı suç­tan be­ra­at et­ti­ri­yor!
Ta­raf­sız hu­kuk­çu­la­ra gö­re ka­rar ve­ri­lir­ken de­lil­le­re de­ğil, Os­man Yıl­dı­rı­m’­ın hiç­bi­ri­ni ka­nıt­la­ya­ma­dı­ğı id­di­ala­rı­na, ya­ni ya­lan­la­ra ba­kı­lı­yor!

* * *

Er­ge­ne­kon ka­rar­la­rı­nın açık­lan­dı­ğı ta­ri­hi du­ruş­ma­yı iz­le­yen İz­mir Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti ve Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı yi­ğit mes­lek­ta­şım Atil­la Ser­tel “5 yı­lı aş­kın sü­re­dir tu­tuk­lu olan ga­ze­te­ci­ler, hak­la­rın­da de­lil ol­mak­sı­zın ağır ce­za­la­ra çarp­tı­rıl­dı­lar” di­yor.
Suç ma­ki­ne­le­ri­nin tah­li­ye edil­me­le­ri­ni, bu­na kar­şı­lık es­ki Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı, rek­tör­ler, bi­lim adam­la­rı, si­ya­set­çi­ler ve ga­ze­te­ci­le­rin ağır ce­za­la­ra çarp­tı­rıl­ma­la­rı­nı ise “Si­liv­ri­’de mü­eb­be­te mah­kum olan ada­let­tir!” di­ye­rek yo­rum­lu­yor.
Not: Sev­gi­li okur­la­rım Baş­ba­ka­n’­ın si­ya­si da­nış­ma­nı Yal­çın Ak­do­ğan, Er­ge­ne­kon Mah­ke­me­si­’nin hükümleri için “Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en bü­yük hu­ku­ki he­sap­laş­ma­sı” di­ye­rek ka­rar­la­rın si­ya­si ol­du­ğu­nu tüm dün­ya­ya ilan et­ti. Yar­gı­yı he­sap­laş­ma ara­cı ha­li­ne ge­ti­re­rek yar­gı ka­rar­la­rı­na du­yu­lan gü­ve­ni sı­fır­la­yan­lar şu­nu unut­ma­ma­lı­lar: “Ke­ser dö­ner sap dö­ner, gün ge­lir he­sap dö­ner!”
He­pi­ni­zin Bay­ra­mı­nı kut­lar, sağ­lık ve esen­lik­ler di­le­rim.

Etiketler:
#

SENDE YORUM YAZ