logo

Karaburun 44
24 Aralık 2013

Fiat ilk SUV modelini Avrupa pazarına sundu

Fiat ilk SUV modelini Avrupa pazarına sundu

İtal­yan oto­mo­tiv üre­ti­ci­si Fi­at, Chrysler ile yap­tı­ğı or­tak­lı­ğın ar­dın­dan, AB­D’­li mar­ka­nın bir­kaç mo­de­li­ni ken­di lo­go­suy­la Av­ru­pa pa­za­rı­na sun­ma­ya baş­la­dı. Bu kapsamda mar­ka, Fi­at lo­go­lu Ame­ri­kan mo­de­li Fre­emon­t’­la son yıl­la­rın mo­da­sı olan SUV pa­za­rı­na gir­miş ol­du.

7 KİŞİYE DE YER VAR

İri cüs­se­si ve ta­sa­rı­mıy­la tam bir Ame­ri­kan olan Free­mont, Av­ru­pa pa­za­rı­na uy­gun ol­ma­sı için 2 lit­re­lik Mul­ti­jet mo­torla pa­za­ra su­nul­du. Da­ha ön­ce Dod­ge mar­ka­sıy­la sa­tı­lan araç, 4.9 met­re­lik uzun­lu­ğu, 1.88 met­re­lik ge­niş­li­ği ve 1.7 met­re­lik yük­sek­li­ğiy­le ken­di seg­men­ti­nin en kas­lı mo­de­li ko­nu­mun­da. Uzun mo­tor ka­pu­tu ve yer­den yük­sek ya­pı­sıy­la hey­bet­li bir gö­rü­nüm va­de­den araç, ön ta­sa­rım­da­ki spor­tif­li­ği ar­ka­da da­ha sa­de çiz­gi­ler­le ko­ru­ma­ya ça­lı­şı­yor.

Ara­cın iri ya­pı­sı iç me­kan­da da ken­di­ni gös­te­ri­yor. 7 ki­şi­lik oto­mo­bil­de 3’ün­cü sı­ra kol­tuk­lar­da bi­le ye­ter­li ya­şam ala­nı sağ­lan­mış. Yu­mu­şak de­ri­den üre­ti­len kol­tuk­lar kon­for­lu yol­cu­luk­lar va­de­di­yor. İç me­kan­da ilk dik­kat çe­ken ay­rın­tı klimayı bile kumanda edebilen 8.4 inç­lik do­kun­ma­tik mul­ti­med­ya sis­te­mi. Ek­ra­nın do­kun­ma has­sa­si­ye­ti be­ğe­ni­mi­zi ka­za­nır­ken Al­pi­ne im­za­lı 368 watt­lık ses sis­te­mi de al­kı­şı hak edi­yor.

AĞIRLIĞI 2 TONUN ÜZERİNDE

Araç önden çekişli ve 4 tekerlekten çekişli olmak üzere iki farklı versiyona sahip. 4X4 seçeneği 6 ileri otomatik viteste sunuluyor. Bize konuk olan bu versiyonda Fiat imzalı 2 litrelik dizel motor görev yapıyor. 170 beygir güç ve 350 nm tork üreten motor aracı 0’dan 100 km/s hıza 11.1 saniyede ulaştırıyor. Saatte 184 kilometrelik son sürate sahip araç 2 tonu aşan ağırlığı nedeniyle performansını tam olarak yansıtamıyor. Ağırlığın en büyük dezavantajıysa frenlemede görülüyor. Aracı rahatlıkla yavaşlatan fren sistemi, art arda yapılan birkaç sert fren sonrası fazlasıyla ısınıyor.

7.3 LİTRE TÜKETİYOR

Tat­lı sert süs­pan­si­yon sis­te­mi sa­ye­sin­de ara­cın yol tu­tuş li­mit­le­ri ye­te-­rin­ce yük­sek. Sert ma­nev­ra­lar­da yük­sek ya­pı ara­cın yat­ma­sı­na ne­den ol­sa da 4X4 sis­te­mi sa­ye­sin­de ara­cın tu­tun­ma iş­ta­hı yük­sek. Bu iri cüs­se­li oto­mo­bi­lin fab­ri­ka ve­ri­le­ri­ne gö­re or­ta­la­ma tü­ke­ti­mi 7.3 lit­re. Mo­tor hac­mi, oto­ma­tik şan­zı­man, 4X4 sis­te­mi ve ağır­lık dü­şü­nül­dü­ğün­de tü­ke­tim ma­kul sı­nır­lar içe­ri­sin­de. Bi­zim kul­la­nı­mı­mız­da yol bil­gi­sa­ya­rı­na yan­sı­yan 8.4 lit­re­lik or­ta­la­ma bi­le ma­kul sa­yı­la­bi­lir.

94 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Ara­cın baş­lan­gıç fi­ya­tı 94 bin 650 li­ra. Bi­ze ko­nuk olan üst do­na­nım­lı ver­si­yon­sa 122 bin 550 li­ra­lık eti­ket ta­şı­yor. Çok zen­gin bir lis­tey­le sa­tı­lan araç­ta 19 inç jant­lar, de­ri dö­şe­me, anah­tar­sız ça­lış­tır­ma, elek­trik sü­rü­cü kol­tu­ğu, 3 böl­ge­li oto­ma­tik kli­ma, ge­ri gö­rüş ka­me­ra­sı, ESP, 8.4 inç­lik ekran na­vi­gas­yon sis­te­mi, Al­pi­ne ses sis­te­mi, Cru­ise Con­trol gi­bi do­na­nım­lar su­nu­lu­yor.

Kaynak: ensonhaber.com
#

SENDE YORUM YAZ