logo

Karaburun 44

Kılıçdaroğlu’nun yaptığına bakın!

Kılıçdaroğlu’nun yaptığına bakın!

UĞUR DÜNDARDar­be­ci…” “Va­tan hai­ni…” Bun­lar Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın en çok kul­lan­dı­ğı söz­cük­ler… Yol­suz­luk ve rüş­vet­ten mi bah­set­ti­niz? Yaf­ta ha­zır: “dar­be­ci!..” Eko­no­mi­de­ki kö­tü gi­di­şe mi de­ğin­di­niz? Elin­de dam­ga bek­li­yor: “va­tan hai­ni!..” CHP’­li­ler yurt dı­şın­da sos­yal de­mok­rat par­ti­ler­le te­mas­lar mı yap­tı? He­men can­lı ya­yı­na çı­kıp baş­lı­yor suçlamaya: “Bu mu­ha­le­fet var ya, bu mu­ha­le­fet… Bun­lar hem dar­be­ci, hem de va­tan hai­ni!.. Gi­dip yurt dı­şın­da ül­ke­le­ri­ni kö­tü­lü­yor­lar! Ayıp­tır be, ayıp! Ül­ke­ni­ze yap­tı­ğı­nız bu kö­tü­lük­ler­den uta­nın!.. Uta­nın ey ana mu­ha­le­fet!..”

* * *

Ama yar­gı­ya dar­be ya­pa­nın, Ana­ya­sa­’yı yok sa­ya­nın, yurt dı­şın­da ül­ke­si­ni en çok kö­tü­le­ye­nin ken­di­si ol­du­ğu­nu unu­tu­yor. Tüm des­pot­lar gi­bi, sü­rek­li ola­rak mu­ha­lif­le­ri­ni suç­la­ya­rak, ken­di yan­lış­la­rı­nı göz­den ka­çı­ra­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yor. Ör­ne­ğin Av­ru­pa Par­la­men­to­su (AP) ön­de ge­len­le­riy­le ko­nu­şur­ken ne­ler söy­le­di­ği­ni ken­di ku­lak­la­rı duy­mu­yor. Brük­sel dö­nü­şü uça­ğı­na al­dı­ğı ga­ze­te­ci­le­re gö­rüş­me­le­rin içe­ri­ği­ni şöy­le açık­lı­yor: “Son ge­liş­me­le­rin iç yü­zü­nü an­lat­tık. Pa­ra­lel ya­pı­yı an­la­tır­ken ba­zı ör­nek­ler ver­dik­ten son­ra on­lar da olay­dan ra­hat­sız ol­du­lar. Me­se­la ikin­ci dal­ga­da 25 çu­val bel­ge­nin müh­rü açıl­ma­dan he­men gö­zal­tı ta­li­ma­tı ve­ril­miş ol­ma­sı… Sa­yın Ço­lak­ka­dı (Es­ki İs­tan­bul Baş­sav­cı­sı) bun­la­rı du­yun­ca ye­ni gö­rev­len­dir­me ya­pı­yor. Ye­ni sav­cı­lar mü­hür­le­ri sö­ke­rek in­ce­le­me­ye baş­la­yın­ca, ola­yın as­lı mey­da­na çı­kı­yor. He­def al­dık­la­rı iş adam­la­rı da en­te­re­san. Ağır­lık­lı ola­rak bir ha­va­li­ma­nı ve üçün­cü köp­rü­yü ya­pa­cak olan­lar. Şöy­le ifa­de­ler var: ‘Ya­pı­la­cak iha­le­den ala­cak­la­rı rüş­vet kar­şı­lı­ğı…’ Öy­le bir saç­ma­lık ola­bi­lir mi? Or­ta­da da­ha ic­ra­at yok on­lar anın­da in­faz ya­pı­yor­lar.” Bun­la­rı din­le­yen Avrupalı mu­ha­tap­la­rı­nın “Pe­ki 11 yıl­dır Tür­ki­ye­’yi siz yö­net­mi­yor mu­su­nuz? Bun­ca yıl şim­di ya­kın­dı­ğı­nız pa­ra­lel ya­pı­yı fark et­me­di­niz mi?” di­ye so­ra­cak­la­rı­nı dü­şü­ne­mi­yor. Ni­te­kim so­ru­yor­lar. Bun­la­rı geç­tik, yol­suz­luk ve rüş­vet id­di­ala­rın­dan ak­lan­ma­ya ça­lı­şır­ken, ül­ke­si­ni ne ka­dar kö­tü­le­di­ği­ni bi­le fark ede­mi­yor. Bu yap­tık­la­rı as­la “dar­be­ci­lik ve va­tan ha­in­li­ği­” ol­mu­yor!

* * *

Ama CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, Baş­ba­ka­n’­ın ucuz yaf­ta­la­ma ça­ba­la­rı­na pa­buç bı­ra­ka­cak gi­bi gö­rün­mü­yor. He­men her gün ye­ni bir yol­suz­luk ve rüş­vet id­di­ası­nı or­ta­ya atı­yor. Ör­ne­ğin Mec­li­s’­te par­ti­li­le­re ses­le­nir­ken Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu­nun da kurucuları ara­sın­da yer al­dı­ğı “TÜR­GEV Vak­fı­”nın ban­ka he­sa­bı­na 99 mil­yon 999 bin 990 do­lar pa­ra yat­tı mı? Bu rüş­vet pa­ra­sı mı?” di­ye so­ru­yor.

* * *

Bir oku­rum ka­fa­yı “Ni­çin 100 mil­yon do­lar de­ğil de, 99 mil­yon, 999 bin 990 do­lar?” so­ru­su­na tak­mış. Ce­va­bı yi­ne ken­di­si ve­ri­yor: “A­dam­lar dü­rüst ça­lı­şı­yor­lar. Ban­ka­ya ne ya­tı­yor­sa onu gös­te­ri­yor­lar! Bu ne­den­le, 10 do­lar bi­le ila­ve et­me­yip, ra­ka­mı 100 mil­yon do­la­ra yu­var­la­mı­yor­lar!.. Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu da bu dü­rüst­lü­ğü (!) tak­dir et­mek var­ken, çı­kıp suç­lu­yor!” Oku­rum hak­lı. Ne var bun­da?.. Hayır işleri için kurulan bir vakıfta hiç çalma çırpma, arsa kapma ve rakam yuvarlama yapılır mı? Bu mu­ha­le­fet de adam ol­ma­ya­cak azizim!

Etiketler: » »
#

SENDE YORUM YAZ