logo

Karaburun 44
01 Şubat 2014

Sözcü’den Şok İddia…!

Sözcü’den Şok İddia…!

AKP ile cemaat arasında kirli ilişkiler artık gün yüzüne çıktı. Kavgaya, SÖZCÜ de dahil edilmek istendi. Muhabir-haber kaynağı görüşmesi internete sızdırıldı…

AKP, Fet­hul­lah Gü­len ve cemaati dinliyor, ananaslar ortaya dökülüyor. Cemaat iktidarı dinliyor, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları havada uçuşuyor… Son olarak in­ter­ne­te sız­dı­rı­lan ve Gü­le­n’­e ait ol­du­ğu id­di­a edi­len ses ka­yıt­la­rın­da, SÖZ­CÜ mu­ha­bi­ri Ve­li Top­ra­k’­ın ha­ber kay­na­ğıy­la yap­tı­ğı bir ko­nuş­ma da yer al­dı. Mah­ke­me ka­ra­rı ol­ma­dan, ya­sa­dı­şı din­le­mey­le alı­nan ka­yıt­lar­da mu­ha­bi­ri­miz, Gü­len Ce­ma­ati’­nin “Lo­bi­ler ve fi­nans dün­ya­sıy­la iliş­ki­ler so­rum­lu­su­” ol­du­ğu ile­ri sü­rü­len Sü­ley­man isim­li bir şa­hıs­la gö­rü­şü­yor. Gö­rüş­me­de, AK­P’­ye de ya­kın ol­du­ğu An­ka­ra ku­lis­le­rin­de bi­li­nen ve 2007 se­çim­le­rin­de Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şe­k’­in se­çim ça­lış­ma­la­rın­da da yer alan Sü­ley­man isim­li şa­hıs, 28 Ka­sım 2013’te AB­D’­de ya­pı­lan Kürt Kon­gre­si­’n­den ön­ce mu­ha­bi­ri­mi­ze bil­gi ak­ta­rı­yor. SÖZ­CÜ mu­ha­bi­ri Ve­li Top­rak da ha­ber kay­na­ğıy­la yap­tı­ğı ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan, İs­tan­bul Ha­ber Mer­ke­zi­’ne “Was­hing­to­n’­da Kürt açı­lı­mı­” baş­lık­lı bir ha­ber ge­çi­yor.

Muhabir-kaynak ilişkisi

AKP içe­ri­sin­de­ki ge­liş­me­le­ri ya­kın­dan ta­kip eden ve önemli isimlerden bilgi alan bu ha­ber kay­na­ğı mu­ha­bi­ri­miz­le, in­ter­ne­te sız­dı­rı­lan ka­yıt­tan ön­ce de gö­rüş­müş­tü. Mu­ha­bi­ri­miz, ik­ti­dar ku­lis­le­rin­de ko­nu­şu­lan ve Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l’­ün par­ti ku­ra­ca­ğı id­di­ası­nı yi­ne ha­ber­leş­tir­miş­ti. Bu ha­ber de, o dö­nem SÖZ­CÜ­’ nün man­şe­tin­de ya­yım­lan­mış ve “Gü­l’­ün par­ti­si ha­zı­r” de­nil­miş­ti.

İŞTE O MANŞET

SÖZ­CÜ­ mu­ha­bi­ri Ve­li Top­rak, AK­P ­ku­lis­le­rin­den iyi bil­gi alan ha­ber kay­na­ğıy­la yap­tı­ğı gö­rüş­me­le­ri ha­ber­leş­tirmişti. Bir ör­ne­ği de, ik­ti­dar ku­lis­le­rin­de ko­nu­şu­lan Ab­dul­lah Gü­l’­le il­gi­li id­di­ay­dı. SÖZ­CÜ, “Gü­l’­ün par­ti­si ha­zı­r” de­miş­ti.

Etiketler: » »
#

SENDE YORUM YAZ