logo

Karaburun 44

Sabah’ın gerçek sahibi kim?

Sabah’ın gerçek sahibi kim?

Müteahhitler, Sabah-atv’yi almak için talimatla 630 milyon dolar topladı.

Fakat 25 Aralık operasyonu havuzu dağıttı. Devir gerçekleşti mi bilinmiyor. Ancak Çalık, künyeden çıktı…

Sa­bah-at­v’­nin sa­tı­şıy­la il­gi­li se­kiz işa­da­mın­dan top­lan­dı­ğı id­di­a edi­len 630 mil­yon do­la­rın Ça­lık Hol­din­g’­e tes­li­mi ve ikin­ci yol­suz­luk ope­ras­yo­nun ar­dın­dan ha­zır­lan­dı­ğı id­di­a edi­len 241 say­fa­lık fez­le­ke tar­tı­şıl­ma­ya de­vam edi­yor. İd­di­ala­ra gö­re, fez­le­ke­de es­ki Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım, Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ta­li­ma­tı ile hü­kü­me­te ya­kın iş adam­la­rın­dan 630 mil­yon do­lar pa­ra top­la­mak­la suç­la­nı­yor. Fez­le­ke­de öne sü­rü­len bir baş­ka ko­nuy­sa, Sa­bah ve AT­V’­nin sa­tı­şı için top­la­nan 630 mil­yon do­la­rın Ça­lık Hol­din­g’­e tes­lim edil­me­si­ne yö­ne­lik de “fo­toğ­raf­la­r”! İn­ter­ne­te de sı­zan işa­dam­la­rı­nın Sa­bah-at­v’y­le il­gi­li te­le­fon gö­rüş­me­le­ri ve ha­zır­la­nan fez­le­ke ak­la ba­zı so­ru­la­rı ge­tir­di. Çün­kü, Sa­bah ve at­v’­nin Zir­ve Hol­din­g’­e res­mi dev­ri­nin ger­çek­leş­me­di­ği or­ta­ya çık­tı.

– 17 Ara­lık ope­ras­yo­nu­nun ar­dın­dan 20 Ara­lık 2013’te, Sa­bah ve at­v’­nin, Ça­lık Gru­bu­’n­dan Ömer Kal­yon­cu­’nun kur­du­ğu Zir­ve Hol­din­g’­e de­vir iş­le­mi­nin ger­çek­leş­ti­ği Re­ka­bet Ku­ru­lu­’na bil­di­ril­di. Re­ka­bet Ku­ru­lu­’nun ko­nuy­la il­gi­li ya­yım­la­nan ka­ra­rın­da, dev­ral­ma iş­le­mi­ne izin ve­ril­di­ği kay­de­dil­di. Sa­bah ve at­v’­nin Zir­ve Hol­din­g’­e res­mi dev­ri ger­çek­leş­ti mi?

– Res­mi de­vir ger­çek­leş­tiy­se ne­den kün­ye­de Zir­ve Hol­ding ve­ya ona bağ­lı şir­ket­ler­den bi­ri­si­nin is­mi yok?

– Ti­ca­ret Si­cil Ga­ze­te­si ka­yıt­la­rın­da, Sa­bah ve at­v’­nin sa­hi­bi Ah­met Ça­lık gö­rün­me­si­ne rağ­men ga­ze­te ve te­le­viz­yo­nun kün­ye­sin­de ne­den is­mi yer al­mı­yor?

– 25 Ara­lı­k’­ta baş­la­yan 2’in­ci yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­dan ha­ber­dar olun­du­ğu için mi de­vir iş­le­mi ip­tal edil­di?

– Sa­bah ve atv, Ka­ta­r’­lı bir gru­pa sa­tıl­dı mı?

– Ça­lık, 2008 yı­lın­da TMSF’­den 1 mil­yar 100 mil­yon do­la­ra Sa­bah-at­v’­yi al­dı. Ça­lık Hol­din­g’­e 375’er mil­yon do­lar kre­di ve­ren Va­kıf­bank ve Halk Ban­ka­sı bu kre­di­nin kar­şı­lı­ğın­da ne is­te­di­ler?

– Halk­bank ve Va­kıf­bank, hal­ka açık iki ban­ka. Her iki ban­ka­nın kü­çük ya­tı­rım­cı­sı­nın da, ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­sı­nın da ti­ca­ri fa­ali­yet­le­ri­ni bil­me­le­ri ge­rek­mi­yor mu?

– Ça­lık, Halk­bank ve Va­kıf­ban­k’­a kre­di bor­cu­nu öde­di mi?  Ne ka­dar borç kal­dı? Va­kıf­bank ve Halk­ban­k’­ın za­ra­rı ne ka­dar?

Sa­bah-atv sü­re­ci, 1998’de dö­ne­min Baş­ba­ka­nı Me­sut Yıl­ma­z’­ın Türk­bank iha­lesi ve Milliyet’in satışındaki usulsüzlük iddiasıyla­ Yü­ce Di­va­n’­a gi­diş sü­re­ci­ni ha­tır­lat­tı.

Etiketler: » »
#

SENDE YORUM YAZ