logo

Karaburun 44

Havuza para aktaran patronlara ceza yolda

Havuza para aktaran patronlara ceza yolda

PatronlarSabah-Atv’nin alımı için kurulan ‘havuzun para musluğu’ açık kalacak. Katılana vergi ve ceza yağacak. İşte teknik açıklaması:

SA­BAH-AT­V’­nin alı­mı için top­la­nan pa­ra­lar sı­ra­sın­da, 25 mil­yon li­ra ser­ma­ye­si olan Kal­yon Gay­ri­men­kul Ya­tı­rım İn­şa­at AŞ’­nin yüz­de 6 his­se­si­ne, 200 mil­yon do­lar (yak­la­şık 440 mil­yon TL) öden­di. SA­BAH-AT­V’­nin alı­mı için oluş­tu­ru­lan or­tak ha­vu­za, ba­zı in­şa­at fir­ma­la­rı­nın 100’er mil­yon do­lar, ba­zı­la­rı­nın da 20 ve 30 mil­yon do­lar öde­me­si is­ten­di.

Bun­lar;

– Cen­giz İn­şa­at-Meh­met Cen­giz-100 mil­yon ABD Do­la­rı, – Li­mak İn­şa­at-Ni­hat Öz­de­mir-100 mil­yon ABD Do­la­rı, – Ko­lin İn­şa­at-Ce­lal Ko­loğ­lu-100 mil­yon ABD Do­la­rı, – IC Hol­ding-İb­ra­him Çe­çen-100 mil­yon ABD Do­la­rı – X şa­hıs-100 mil­yon ABD do­la­rı, – Özal­tın İn­şa­at-Hay­ret­tin Özal­tın-30 mil­yon ABD Do­la­rı, – Mak­yol İn­şa­at-Ad­nan Çe­bi-30 mil­yon ABD Do­la­rı.

Li­mak ve Ko­li­n’­in il­ginç uy­gu­la­ma­sı

Li­mak öde­ye­ce­ği 100 mil­yon do­la­rı, Zi­ra­at Ban­ka­sı­’n­dan kre­di kul­la­na­rak sağ­la­mak is­te­di. An­cak, bu ban­ka­dan ge­rek­li kre­di sağ­la­na­ma­yın­ca, ARAP-TÜRK Ban­ka­sı­’n­dan kre­di alın­dı. Li­mak ve Ko­lin in­şa­at, kre­di kul­lan­dık­la­rı ken­di şir­ket­le­rin­den pa­ra­yı dı­şa­rı çı­kar­ta­bil­mek için Kal­yon Gay­ri­men­kul Ya­tı­rım İn­şa­at AŞ’­nin, yüz­de 3’er his­se­si­ni, 100’er mil­yon ABD do­la­rı­na al­dı­lar. Ce­mal Kal­yon­cu­’nun ken­di­si­ne ait yüz­de 4, oğ­lu­nun ise yüz­de 2 his­se­si, iki şir­ke­te yüz­de 3’er ora­nın­da sa­tıl­dı. 440 mil­yon li­ra­ya yüz­de 6 his­se­si alı­nan Kal­yon Gay­ri­men­kul Ya­tı­rım İn­şa­at AŞ’­nin, top­lam ser­ma­ye­si 25 mil­yon TL. Ya­ni 440 mil­yon li­ra­ya, 1.5 mil­yon TL’­lik his­se alın­dı!..

Ver­gi­siz sa­tış

Ge­lir Ver­gi­si Ka­nu­nu­’nun mü­ker­rer 80/1. Mad­de­si­ne gö­re; pay se­net­le­ri (es­ki adıy­la his­se se­net­le­ri) edin­me ta­ri­hin­den iti­ba­ren, iki yıl geç­tik­ten son­ra el­den çı­kar­tı­lır­sa, bun­dan do­ğan ka­zan­cın tu­ta­rı ne olur­sa ol­sun, ge­lir ver­gi­si­ne ta­bi de­ğil. Sa­tı­lan yüz­de 6 his­se­nin, edi­ni­mi 2 yı­lı geç­ti­ği için de­ğe­ri 1.5 mil­yon TL olan bu his­se, 200 mil­yon do­la­ra (yak­la­şık 440 mil­yon li­ra­ya) sa­tıl­dı.

Kre­di alıp kâr da­ğıt­tı

Cen­giz İn­şa­at AŞ, Zi­ra­at Ban­ka­sı­’n­dan kul­lan­dı­ğı kre­diy­le, or­tak­la­rı­na kâr da­ğıt­tı. Son­ra da şa­hıs­lar (Meh­met Cen­giz, Ek­rem Cen­giz) o pa­ra­yı ha­vu­za tes­lim et­ti. Cen­gi­z’­in de çev­re­si­ne ya­kın­dı­ğı gi­bi, ha­vu­za ve­ri­le­cek pa­ra­yı sağ­la­mak için; – Ön­ce ban­ka­dan kre­di kul­la­nıl­dı ve fa­iz öde­ne­cek, – Ar­dın­dan or­tak­la­ra kâr da­ğı­tıl­dı. Da­ğı­tı­lan kâ­rın, yüz­de 15 sto­paj (ge­lir ver­gi­si) öde­mek gi­bi ma­li­ye­ti ol­du. Ay­rı­ca, or­tak­lar 2014 yı­lı Mart ayın­da, al­dık­la­rı kâr pa­yı­nı (te­met­tü­yü) be­yan edip ge­lir ver­gi­si öde­ye­cek­ler. Bu ne­den­le, Ni­san ayın­da “Ver­gi Re­kort­men­le­ri­” lis­te­si açık­lan­dı­ğın­da, Meh­met ve Ek­rem Cen­gi­z’­i, re­kort­men­ler lis­te­sin­de gö­re­ce­ğiz.

Ver­gi ve ce­za yağ­mu­ru

Ha­vu­za yüz­mil­yon­lar­ca do­lar ko­yan­lar, “ver­gi ve ce­za yağ­mu­ru­”i­le kar­şı kar­şı­ya­. 1. Alı­nan ban­ka kre­di­le­ri­nin fa­iz­le­ri: Ban­ka­dan alı­nan 100’er mil­yon do­lar kre­di ile 750’şer bin li­ra­lık yüz­de 3 şir­ket his­se­si al­dık­la­rı için “iş­ti­rak his­se­si alı­mı­” ne­de­niy­le öde­nen ban­ka fa­iz­le­ri, def­te­re “gi­de­r” ya­zı­la­ma­ya­cak. Gi­der ya­zı­lan tu­ta­rın, ku­rum­lar ver­gi­si ve ver­gi zi­ya­ı ce­za­sı, fai­ziy­le şir­ket­le­rin­den is­te­ne­cek. 2. Şir­ket­ten pa­ra çek­me­nin ver­gi ve ce­za­la­rı: Şir­ket­le­ri­ne, “İş­le il­gi­li ola­ra­k” kre­di çek­me­le­ri ge­rek­ti­ği hal­de bu­ pa­ra­la­rı, baş­ka amaç­la kul­lan­mak için şir­ket­ten çek­ti­ler. Bu da Ku­rum­lar Ver­gi­si yö­nün­den “ör­tü­lü ka­zan­ç” ola­rak ni­te­len­di­ri­len bir uy­gu­la­ma.

Yap­tı­rı­mı ise: – Ku­rum­lar Ver­gi­si, – Yüz­de 18 KDV – Yüz­de 15 Sto­paj ve bun­la­rın tu­ta­rı ka­dar “ver­gi zi­ya­ı” ce­za­sı. Ay­rı­ca, ha­vu­za ya­pı­lan öde­me­ler, ban­ka ara­cı­lı­ğıy­la ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği hal­de, araç­la gö­tü­rü­le­rek “na­ki­t” öde­me ya­pıl­dı­ğı için, yüz­de 5’i ora­nın­da da “ö­zel usul­süz­lük ce­za­sı­” ke­si­le­bi­le­cek. Ver­gi­de “za­ma­n a­şı­mı­” sü­re­si 5 yıl ol­du­ğu için ha­vu­za pa­ra ak­ta­ran şir­ket­ler, 31 Ara­lık 2018’e ka­dar in­ce­le­ne­bi­le­cek.

Etiketler: » » » » »
#

SENDE YORUM YAZ