logo

Karaburun 44

232 çocuk ‘Baba’ diyemeyecek

232 çocuk ‘Baba’ diyemeyecek

CocukFacianın yürek yakan sonucu:

On­lar ar­tık bir da­ha ‘ba­ba­’ di­ye­me­ye­cek. Çün­kü, on­la­rın ba­ba­la­rı kat­li­am gi­bi bir fa­ci­ada ha­yat­la­rı­nı kay­bet­ti. 181 ma­den­ci­den ev­li olan 116’sı ge­ri­de 232 ye­tim bı­rak­tı. 22 ma­den iş­çi­si ise he­nüz ye­ni ev­len­miş­ti. Yi­ne ha­ya­tı­nı kay­be­den 38 iş­çi­nin an­ne ba­ba­sı ise he­nüz oğul­la­rı­nın mü­rüv­ve­ti­ni gö­re­me­miş­ti. Ka­za­da ya­şa­mı­nı yi­ti­ren beş ni­şan­lı iş­çi­nin, dü­ğün ha­zır­lık­la­rı­na da yas düş­tü. Bu ra­kam­lar 181 ma­den­ci­nin ge­ri­ye bı­rak­tık­la­rın­dan or­ta­ya çık­tı. Ge­ri ka­lan 120’siy­le il­gi­li de­tay­lı bil­gi­le­rin de önü­müz­de­ki gün­ler­de açık­la­na­ca­ğı öğ­re­nil­di. Fa­ci­ay­la il­gi­li acı bir not da şu: Ya­şa­mı­nı yi­ti­ren 6 ma­dencinin be­bek­le­ri de doğ­ma­dan ye­tim kal­dı.

#

SENDE YORUM YAZ