logo

Karaburun 44

Erdoğan’a oy vermek, ülkenin parçalanmasına ‘Evet’ demektir

Erdoğan’a oy vermek, ülkenin parçalanmasına ‘Evet’ demektir

Elekdağ, Çankaya seçimi öncesi yasalaşan Çözüm Paketi’ni eleştirdi: Bu yasa Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmak için PKK’ya verdiği rüşvettir

Uğur Dündar

Sev­gi­li okur­la­rım, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi tar­tış­ma­la­rı ara­sın­da Mec­li­s’­ten apar to­par bir ya­sa ge­çi­ril­di. İs­tan­bul Ba­ro­su Yö­ne­ti­mi ve ba­zı ta­raf­sız göz­lem­ci­ler, kı­sa­ca “Çö­züm Ya­sa­sı­” de­ni­len bu ya­sa­nın Öca­la­n’­la Er­do­ğan ara­sın­da­ki pa­zar­lı­ğın ürü­nü ol­du­ğu­nu öne sü­rü­yor­lar. On­la­ra gö­re, bu ya­sa­nın iki ama­cı var: Bi­rin­ci­si, Tür­ki­ye top­rak­la­rı üze­rin­de Kürt dev­le­ti kur­mak, ikin­ci­si de Er­do­ğa­n’­ı Çan­ka­ya­’ya çı­kar­mak. Ya­sa­yı şid­det­le eleş­ti­ren­ler, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de Er­do­ğa­n’­a oy ver­me­nin, ül­ke­mi­zin par­ça­lan­ma­sı için oy kul­lan­mak an­la­mı­na ge­le­ce­ği­ni id­di­a edi­yor­lar. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti’­nin üni­ter ya­pı­sı­nı ve bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­nü he­def alan bu çok önem­li ko­nu­yu, emek­li Bü­yü­kel­çi, es­ki Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı müs­te­şar­la­rın­dan, bil­ge in­san Şük­rü Elek­dağ ile ko­nuş­tuk.

* * * *

UĞUR DÜN­DAR (UD): “Te­rö­rün So­na Er­di­ril­me­si ve Top­lum­sal Bü­tün­leş­me­nin Güç­len­di­ril­me­si­ne Da­ir Ka­nu­n”­a İs­tan­bul Ba­ro­su çok kuv­vet­li tep­ki gös­ter­di. Yap­tı­ğı açık­la­ma­da ya­sa­nın, “1923 Cum­hu­ri­ye­ti­ni or­ta­dan kal­dır­ma­yı he­def­le­di­ği­”, dev­le­ti­mi­zin “ü­ni­ter ya­pı­sı­nı ve bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­nü­” teh­dit et­ti­ği, ay­rı­ca “et­nik-mez­hep­sel bir bo­ğaz­laş­ma­ya­” yol aça­cak bir ni­te­lik­te ol­du­ğu vur­gu­lan­dı. Dün­ya­nın ön­de ge­len ba­ro­la­rın­dan bi­ri olan, 26 bin üye­li İs­tan­bul Ba­ro­su gi­bi cid­di bir ku­ru­lu­şun yap­tı­ğı bu deh­şet ve­ri­ci tes­pit­ler ko­nu­sun­da ne dü­şü­nü­yor­su­nuz? ŞÜK­RÜ ELEK­DAĞ (ŞE): İçe­ri­ği­ne ta­ma­men ka­tıl­dı­ğım bu açık­la­ma­nın en çar­pı­cı yö­nü; “Çö­züm Ya­sa­sı’­nı­n”, “dev­le­tin şek­li­ni, re­ji­mi­ni ve bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­nü de­ğiş­tir­me­yi­” ön­gör­me­si ne­de­niy­le, TCK’­nın 302. mad­de­sin­de dü­zen­le­nen VA­TA­NA İHA­NET SU­ÇU KAP­SA­MI­NA GİR­Dİ­Ğİ­Nİ or­ta­ya koy­ma­sı­dır. Ya­sa­nın, Öca­lan ta­ra­fın­dan Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a fii­len ve res­men da­ya­tıl­dı­ğı­nı vur­gu­la­mak is­te­rim. Ya­sa, ya­hut “Çö­züm Pa­ke­ti­”, MİT ara­cı­lı­ğıy­la Öca­lan ile Baş­ba­kan ara­sın­da ya­pı­lan pa­zar­lı­ğın ürü­nü­dür. Ya­ni, cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim sü­re­cin­de PKK te­rör ey­lem­le­ri­ni as­kı­ya ala­cak, bu­nun kar­şı­lı­ğın­da da AKP ik­ti­da­rı Öca­la­n’­ın si­ya­si ta­lep­le­ri­nin kar­şı­lan­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak hu­ku­ki ze­mi­ni dü­zen­le­ye­cek­tir. Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın Çan­ka­ya Köş­kü­’ne ilk tur­da çık­ma­sı için HDP-BDP Kürt oy­la­rı­na ih­ti­ya­cı var­dır. Bu oy­la­rı ilk tur­da al­maz­sa ikin­ci tur­da Köş­k’­ü ga­ran­ti­le­mek için ih­ti­yaç du­ya­cak­tır. Ya­ni, BU YA­SA, ER­DOĞA­N’­IN CUM­HUR­BAŞ­KAN­LI­ĞI KOL­TU­ĞU­NA OTUR­MA­SI KAR­ŞI­LI­ĞIN­DA PKK’­YA VER­Dİ­Ğİ RÜŞ­VET­TİR.

Meclis yok sayılacak…

UD: Er­do­ğan si­zin de­yi­mi­niz­le ile­ri­de ül­ke­nin bö­lün­me­si­ne ne­den ola­cak bu si­ya­si rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da Çan­ka­ya­’ya çık­ma­yı ga­ran­ti al­tı­na al­ma­ya ça­lı­şı­yor. Ya­sa­nın ana­li­zi­ni ya­par mı­sı­nız? ŞE: Ya­sa­nın şu dört özel­li­ği var: Bi­rin­ci­si, ya­sa, PKK te­rör ör­gü­tü­nün si­ya­si ta­lep­le­ri­nin ka­bu­lü­nü ön­gö­ren bir ta­ah­hüt ve ga­ran­ti an­laş­ma­sı­dır. Ya­sa, ha­len hü­kü­me­te gö­rev­ler ve­ren bir çer­çe­ve ya­sa şek­lin­de­dir. Za­man için­de, Öca­la­n’­la va­rı­lan mu­ta­ba­kat uya­rın­ca ye­ni ya­sal dü­zen­le­me­ler bu çer­çe­ve için­de yer ala­cak­tır. İkin­ci ola­rak ya­sa, AKP ik­ti­da­rı­nın, PKK te­rör ör­gü­tüy­le gir­di­ği gay­ri­meş­ru iliş­ki ve pa­zar­lık­la­ra meş­ru­iyet ka­zan­dı­rı­yor ve böy­le­ce, ÖCA­LA­N İLE PKK, TE­RÖ­RİST OL­MAK­TAN ÇI­KA­RI­LIP, Fİİ­LEN VE HU­KU­KEN KÜRT­LE­R’­İN TEM­SİL­Cİ­Sİ VE HÜ­KÜ­ME­TİN RES­Mİ MU­HA­TA­BI KO­NU­MU­NA GE­Tİ­Rİ­Lİ­YOR. UD:Ya­ni, Öca­lan ve PKK, ma­sa­ya dev­let­le eşit sta­tü­de otur­tu­la­cak… Öy­le mi? ŞE: Evet, öy­le!.. Ya­sa­nın üçün­cü özel­li­ği, hü­kü­me­te, çö­züm çer­çe­ve­sin­de alı­na­cak tüm ön­lem ve ya­sal dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­ma­sın­da sı­nır­sız yet­ki­ler ver­me­si ve TBMM’­nin tüm yet­ki ve iş­lev­le­ri­ni hü­kü­me­te dev­ret­me­si­dir… Bu sı­nır­sız yet­ki­ler, hü­kü­me­te, PKK’­nın si­ya­si ta­lep­le­ri­ni kar­şı­la­ya­cak her tür­lü hu­ku­ki dü­zen­le­me­yi Par­la­men­to­’yu “by-pas­s” ede­rek yap­ma im­ka­nı­nı ve­ri­yor. Ya­sa­nın dör­dün­cü özel­li­ği, hü­kü­me­te ve gö­rev­li­le­re, sı­nır­sız, mut­lak ve ucu açık ce­za­i so­rum­suz­luk sağ­la­ma­sı­dır. Suç iş­le­me öz­gür­lü­ğü ya­ra­tan ve ye­ni fai­li meç­hul­ler ile gö­re­vin su­iis­ti­ma­li­ne yol açan bu hü­küm, hem Ana­ya­sa­’ya, hem de Türk Ce­za Ka­nu­nu­’na ay­kı­rı­dır. UD:Yap­tı­ğı­nız çar­pı­cı ana­liz, du­ru­mun va­ha­me­ti­ni ve Öca­la­n’­ın bu ya­sa­nın ka­bu­lü do­la­yı­sıy­la AKP Hü­kü­me­ti­’ne te­şek­kür et­me­si­nin ne­den­le­ri­ni de açık­lı­yor. Pe­ki, bu çer­çe­ve ya­sa­nın içi na­sıl dol­du­ru­la­cak? ŞE: Baş­ba­ka­n’­ın ta­li­ma­tı ve kon­tro­lüy­le MİT ile Öca­lan ara­sın­da uzun­ca bir sü­re­dir de­vam eden ve “ço­cuk­lar öl­me­sin, ana­lar ağ­la­ma­sı­n” slo­ga­nıy­la des­tek gö­ren ça­tış­ma­sız or­tam­da sür­dü­rü­len mü­za­ke­re­ler so­nu­cun­da mu­ta­ba­ka­ta va­rıl­dı. Fa­kat, ka­mu­oyu­nun tep­ki­sin­den kor­kan hü­kü­met, bu mu­ta­ba­ka­tın içe­ri­ği­ni açık­la­ma­dı. Bu­na mu­ka­bil, Öca­lan, Kan­dil ve BDP ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­lar, PKK’­nın bek­len­ti­le­ri­ni ve mu­ta­ba­ka­tın esas­la­rı­nı gün ışı­ğı­na çı­kar­dı. Bun­la­rın ba­şın­da iki stra­te­jik he­def var. Bi­ri, “de­mok­ra­tik özerk­li­k” na­mı al­tın­da Gü­ney­do­ğu­’da­ki 12 vi­la­ye­tin kon­tro­lü­nün PKK yö­ne­ti­mi­ne dev­re­dil­me­si… Bu­ra­da “Ku­zey Irak Kürt Fe­de­re Dev­le­ti­” sta­tü­sün­de ve şim­di­lik ya­rı ba­ğım­sız bir dev­let ku­rul­ma­sı. Di­ğe­ri ise Öca­la­n’­ın af­fa uğ­ra­ma­sı­nın ilk ka­de­me­si­ni oluş­tu­ran ev hap­si­ne alın­ma­sı. Bun­la­ra ila­ve­ten, mü­za­ke­re­le­rin ya­sal çer­çe­ve­ye otur­tul­ma­sı, ana­dil­de eği­tim sağ­lan­ma­sı, ör­güt üye­le­ri için af çı­ka­rıl­ma­sı, dağ­dan eve dö­nüş dü­zen­le­me­si çer­çe­ve­sin­de PKK vu­ru­cu un­sur­la­rı­nın “ö­zerk böl­ge­ni­n” gü­ven­lik gü­cü­ne dö­nüş­tü­rül­me­si, ce­za­ev­le­rin­de­ki PKK’­lı­la­rın sa­lı­ve­ril­me­si gi­bi ön­lem­ler de var.

Seçim için bekliyorlar

UD:Açık­la­ma­la­rı­nız Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de oyu­nu Er­do­ğan için kul­la­na­cak olan­la­rın, bir an­lam­da Tür­ki­ye­’nin par­ça­lan­ma­sı için oy ve­re­cek­le­ri­ni or­ta­ya ko­yu­yor. Türk top­rak­la­rı üze­rin­de ba­ğım­sız Kür­dis­tan, AKP ik­ti­da­rı­nın el­le­ri ve oy­la­rıy­la mı ger­çek­leş­ti­ri­li­yor? ŞE: Ma­ale­sef evet! Er­do­ğan Hü­kü­me­ti­’nin en bü­yük ha­ta­sı, PKK’­ya si­lah bı­rak­tır­ma­dan ör­güt­le mü­za­ke­re­ye otur­ma­sı ol­muş­tur. Hü­kü­met, Öca­la­n’­la ka­lı­cı mu­ta­ba­kat­lar sağ­la­dı­ğı­nı zan­net­se de, Kan­dil/PKK, elin­de­ki si­lah­la, hü­kü­me­ti, ça­tış­ma dö­ne­mi­ni ge­ri ge­tir­mek­le kor­ku­tup, ta­lep çı­ta­sı­nı dai­ma da­ha yük­se­ğe çı­kar­ma eği­li­min­de­dir. Kan­dil/PKK, özerk­lik kis­ve­sin­de bir fe­de­re dev­let for­mü­lü­nü se­çim sı­ra­sın­da hü­kü­me­tin zor du­ru­mun­dan ya­rar­la­na­rak ge­cik­me­den ger­çek­leş­tir­mek is­ti­yor. Öca­lan da hü­kü­me­te “sab­rım taş­tı, oya­la­ma­yı­n” me­saj­la­rı gön­de­ri­yor. Hü­kü­met ise hal­kın in­fi­alin­den kor­ka­rak, ver­di­ği ödün­le­ri ge­nel se­çim­ler­den son­ra­ki za­ma­na ya­ya­rak uy­gu­la­ma­yı ön­gö­rü­yor. UD: Ama öy­le gö­rü­nü­yor ki, bu­nu da­ha faz­la ge­cik­ti­re­me­ye­cek. Al­lah ko­ru­sun, hiç­bir za­man ger­çek­leş­me­si­ni di­le­me­yiz ama, Ba­ro­’nun işa­ret et­ti­ği ola­sı et­nik baz­da bir iç ça­tış­ma teh­li­ke­si­nin et­kin­lik ve şid­det de­re­ce­si ne­dir? ŞE: 2009’dan iti­ba­ren Kürt so­ru­nu ül­ke­miz­de yo­ğun bir tar­tış­ma ala­nı bul­du. Bu­na rağ­men, ko­nu da­ha zi­ya­de PKK ör­gü­tüy­le uz­laş­ma sağ­lan­ma­sı­na yö­ne­lik öne­ri­ler bağ­la­mın­da ele alın­dı. Türk kit­le­nin bu ko­nu­da­ki gö­rüş­le­ri hep ih­mal edil­di. Türk­le­r’­in söz­ ko­nu­su öne­ri­le­re tep­ki­si­nin ne ol­du­ğu­nun araş­tı­rıl­ma­sı­na ge­rek gö­rül­me­di. Bu ko­nu­da elim­de, 2013 yı­lı Ni­san ayı ba­şın­da A&G Araş­tır­ma Şir­ke­ti ta­ra­fın­dan, Tür­ki­ye­’nin 7 coğ­ra­fi böl­ge­sin­de 50 il­de, 174 il­çe ve bun­la­ra bağ­lı 398 ma­hal­le ve köy­de 18 yaş ve üs­tü seç­men nü­fu­su­nun tem­sil eden 3.534’ü ka­dın top­lam 7.103 de­nek­le, ha­ne­de yüz yü­ze gö­rüş­me me­to­duy­la ya­pıl­mış bir araş­tır­ma var. Bu araş­tır­ma bul­gu­la­rı­na gö­re, Türk­le­r’­in ezi­ci ço­ğun­lu­ğu, ya­ni yüz­de 75 ve üs­tü, çö­züm için Öca­la­n’­la gö­rü­şül­me­si­ni ve Öca­la­n’­ın ev hap­si­ne çı­ka­rıl­ma­sı­nı şid­det­le red­de­di­yor, PKK’­ya ge­nel af çı­ka­rıl­ma­sı­na ve özerk­lik ve­ril­me­si­ne kar­şı çı­kı­yor, Kürt­çe eği­ti­mi is­te­mi­yor ve Kürt­le­re bu­gün­kün­den da­ha faz­la hak ve öz­gür­lük ve­ril­me­si­nin iç sa­va­şa ve Tür­ki­ye­’nin bö­lün­me­si­ne yol aça­ca­ğı­na ina­nı­yor. Ara­dan ge­çen 15 ay­lık dö­nem­de mil­li­yet­çi tep­ki­nin yu­mu­şa­ma eği­li­mi gös­ter­di­ği­ni tah­min et­mi­yo­rum. Yu­ka­rı­da­ki bul­gu­lar, hü­kü­me­tin top­rak­la­rı­mız­da Kürt dev­le­ti ku­rul­ma­sı­na yö­ne­lik gi­ri­şi­mi açık­lık ka­za­nın­ca TÜRK MİL­LE­Tİ­’NİN GAF­LET UY­KU­SUN­DAN UYA­NA­CA­ĞI­NI VE KA­BA­RA­CAK MİL­Lİ­YET­Çİ DAL­GA­NIN BU­NA KAR­ŞI KO­YA­CA­ĞI­NI GÖS­TE­Rİ­YOR.

Bu bir akıl tutulması

UD: CHP’­nin şid­det­le eleş­tir­di­ği­niz “çö­züm ya­sa­sı­”na des­tek ver­me­si­ni na­sıl açık­lı­yor­su­nuz? ŞE: CHP, çö­zü­me iliş­kin ça­lış­ma­la­rın TBMM ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­me­si­ni sa­vu­na gel­miş­ti. Ay­rı­ca CHP’­nin Cum­hur­baş­kan­lı­ğı için “ça­tı ada­y­” ola­rak des­tek­le­di­ği Sa­yın Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu da çö­zü­mün mut­la­ka ulu­sal uz­la­şıy­la ve Mec­lis ça­tı­sı al­tın­da ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vu­nu­yor. An­cak, ka­bul edi­len ya­sa: 1) Mec­li­s’­i dev­re dı­şı bı­ra­ka­rak iş­lev­le­ri­ni kül­li­yen AKP Hü­kü­me­ti­’ne dev­re­di­yor; 2) Hü­kü­met-Öca­lan- Kan­dil üç­lü­sü­nün, CHP’­nin ve hal­kı­mı­zın bil­gi ve ira­de­si dı­şın­da PKK ör­gü­tüy­le ya­pı­lan pa­zar­lık uya­rın­ca özerk/fe­de­re Kürt dev­le­ti­ne meş­ru­iyet ka­zan­dır­ma­yı ve onu ya­sal ze­mi­ne oturt­ma­yı ön­gö­rü­yor. Özet­ler­sem, bu ya­sa­nın bir ama­cı, PKK’­nın si­ya­sal ta­lep­le­ri­ni kar­şı­la­mak, di­ğe­ri de Er­do­ğa­n’­ı Çan­ka­ya­’ya çı­kar­mak… CHP’­nin, Ana­ya­sa­’ya ve TCK’­ye gö­re, va­ta­na iha­net kap­sa­mı­na gi­ren bu ya­sa­ya des­tek ver­me­si­nin iza­hı, or­tak akıl tu­tul­ma­sın­dan baş­ka ne ola­bi­lir?

#

SENDE YORUM YAZ