logo

Karaburun 44

Sağlık Skandalı Hastane Çok Uzman Doktor Yok

Sağlık Skandalı Hastane Çok Uzman Doktor Yok

Sağ­lık sek­tö­rün­de bir­kaç ka­dın yö­ne­ti­ci­den bi­ri olan Liv Hos­pi­tal Grup Ko­or­di­na­tö­rü Me­ri İs­tro­ti, ka­mu ve özel has­ta­ne­ler­de­ki sağ­lık pro­fes­yo­ne­li açı­ğı­na dik­kat çek­ti. AB standartlarına da vurgu yapan İstroti, “Sağlıkta yetişmiş ve kaliteli insan konusunda adeta

Sağlık Skandalı Hastane Çok 1

Meri İstroti, Türkiye’de hastane sayısı arttıkça nitelikli hekim sayısına ulaşmanın zorlaştığını söyledi

İs­pan­ya­’dan sü­rü­len ve Ka­nu­ni Sul­tan Sü­ley­man ta­ra­fın­dan 500 yıl ön­ce bu ül­ke­nin top­rak­la­rı­na ka­bul edi­len Mu­se­vi­ler’in ço­ğu, Ça­nak­ka­le ile Edir­ne­’den gi­riş yap­tı. Me­ri İs­tro­ti­’nin ai­le­si de ön­ce Ça­nak­ka­le­’ye gel­di, son­ra da İs­tan­bu­l’­da yer­leş­me­ye ka­rar ver­di.
25 yıl­lık iş ha­ya­tı
Geç­mi­şi­ni kı­sa­ca böy­le özet­le­yen İs­tro­ti, Tür­ki­ye­’de sağ­lık sek­tö­rü­nün bir­kaç ka­dın yö­ne­ti­ci­sin­den bi­ri. 25 yıl­lık iş ha­ya­tın­da özel has­ta­ne­ci­lik ko­nu­sun­da uz­man­laş­tı, bu alan­da ça­lı­şan söz sa­hi­bi yö­ne­ti­ci­ler ara­sın­da gir­di. Ha­len Liv Hos­pi­tal Grup Ko­or­di­na­tö­rü olan İs­tro­ti ile hem sağ­lık sek­tö­rün­de ne­ler olup bit­ti­ği­ni hem özel has­ta­ne­le­rin na­sıl bir ko­nu­ma gel­di­ği­ni ko­nuş­tuk.
Te­sa­dü­fen yö­ne­ti­ci
Özel ha­yat hi­ka­ye­ni­ze bak­tı­ğı­mız­da ka­ri­ye­ri­niz na­sıl ge­liş­ti?
Ta­ma­men te­sa­düf­le ge­liş­ti. 1998’de Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Psi­ko­lo­ji Bö­lü­mün­den me­zun ol­duk­tan son­ra yüksek lisansa baş­la­mak üze­rey­ken o yaz üni­ver­si­te­min me­zun­lar der­ne­ği­nin yön­len­dir­di­ği bir iş tek­li­fiy­le Asil Na­di­r’­in Tur­ku­az der­gi­si­ne gir­dim. Ora­da halk­la iliş­ki­le­re baş­la­dım. Tek ama­cım iş ha­ya­tı ney­miş, ofis or­ta­mı na­sıl­mış gi­bi so­ru­la­rı­ma ya­nıt bul­mak­tı. An­cak ora­da ça­lı­şır­ken te­sa­dü­fen, o za­man ye­ni açı­lan In­ter­na­ti­onal Hos­pi­ta­l’­ın Ge­nel Mü­dü­rü Ya­şar Yıl­dı­rım be­ni pa­zar­la­ma ve halk­la iliş­ki­ler mü­dü­rü ola­rak is­te­yin­ce çok şa­şır­dım.
Kaç yaşındaydınız o zaman?
22 ya­şın­day­dım. Tek­li­fe, “De­li mi­si­niz siz? He­nüz be­nim hiç­bir sağ­lık tec­rü­bem yo­k” de­dim ama psi­ko­log ola­rak da her şart al­tın­da ha­zır bir has­ta­ne­de ça­lış­ma ola­na­ğı bu­la­ca­ğım için he­ye­can­lan­dım. Üs­te­lik, o yıl psi­ko­lo­ji yüksek lisansına sı­nav­la iki ki­şi al­mış­lar­dı, bi­ri­si de ben­dim. Bu­nu don­dur­dum. Yap­tı­ğım iş de be­nim mes­le­ğim ol­du, bir da­ha da ge­ri dön­me­dim. Onun ye­ri­ne Sağ­lık Yö­ne­ti­mi ve Has­ta­ne Yö­ne­ti­mi üze­ri­ne İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si ve Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si­’n­de mas­ter­lar yap­tım.
Şi­fa ver­me­nin haz­zı
Has­ta­ne­de ça­lış­mak siz­de tir­ya­ki­lik or­ta­ya çı­kar­dı öy­ley­se?
Bu sah­ne to­zu yut­mak gi­bi bir şey ol­du. Has­ta­ne­de ça­lı­şır­ken ora­da alı­nan yar­dım haz­zı­nın baş­ka yer­de ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­ne­rek de­vam et­tim. Çün­kü gü­nün so­nun­da, mu­ha­se­be et­ti­ği­niz şey, “kaç has­ta­ya şi­fa ve­ril­di­ği­” olu­yor. Co­ca Co­la­’da ça­lış­sam kaç şi­şe sat­tın ola­cak­tı. Mer­ce­de­s’­de ol­sam “Kaç ara­ba sa­tıl­dı” di­ye­cek­tim. Oy­sa “Biz kaç has­ta­ya eli­miz uzan­dı?” di­ye ba­kı­yo­ruz.
İşin “par­do­n”­u yok
Has­ta­ne­ci­lik tam an­la­mıy­la na­sıl bir sek­tör?
Çok de­rin mut­fa­ğı olan bir sek­tör. Risk sek­tö­rü çok yük­sek, “par­do­n”­u yok, “Bir da­ha ya­pa­lı­m” di­ye­mez­si­niz.

 

Vakıf üniversiteleri boşluğu dolduracak

Has­ta­ne sek­tö­rün­de­ki sı­kın­tı­lar­da çö­zü­mü han­gi nok­ta­lar­da gö­rü­yor­su­nuz?
Ben­ce iyi va­kıf üni­ver­si­te­le­ri, eği­tim has­ta­ne­le­ri­nin boş­lu­ğu­nu dol­du­ra­cak. Şu an­da ku­rul­ma­ya baş­la­nan va­kıf üni­ver­si­te­le­ri siv­ril­me­ye baş­la­ya­cak, bu siv­ri­len va­kıf üni­ver­si­te­le­ri, iyi tıp fa­kül­te­le­riy­le bu­gün­kü sı­kın­tı­lı sis­te­mi dol­du­ra­cak.
O za­man dev­let has­ta­ne­le­ri ya­vaş ya­vaş ka­pa­na­cak mı?
Ha­yır, ka­pan­maz ama eği­tim has­ta­ne­le­ri­ni dev­let has­ta­ne­le­ri gi­bi kul­la­nı­yor­lar. Bi­na­la­ra el ko­nu­lu­yor. De­di­ğim gi­bi has­ta­ne­ci­lik özel sek­tör eliy­le şe­kil­le­ne­cek gi­bi du­ru­yor. Ke­sin­lik­le iyi yö­ne­til­me­si ge­re­ken bir sü­reç bu.
Türkiye’de 60 bin uzman hekim var ve bu AB standartlarının çok altında

Bizler örnek oluyoruz
Sağ­lık, has­ta­ne sek­tö­rün­de ka­dın-er­kek eşit­li­ği­ne önem ve­ri­li­yor mu?
Si­zin du­ru­şu­nuz­la ala­ka­lı. Ben hiç­bir za­man sor­gu­lan­dı­ğı­mı ha­tır­la­mı­yo­rum. Ge­rek SGK, ge­rek özel sek­tör­de ka­dın yö­ne­ti­ci­ler var. Ör­ne­ğin SGK’­nın ba­şın­da Ya­di­gar Gö­kalp var. An­ka­ra­’da Gü­ven Has­ta­ne­si­’nin ba­şın­da bir ka­dın ko­or­di­na­tör Ay­lin Ha­nım bu­lu­nu­yor. Biz­ler sa­nı­yo­rum, biz­den son­ra ge­le­cek je­ne­ras­yo­na ör­nek olu­yo­ruz. Or­ta ka­de­me­de da­ha çok ka­dın ol­du­ğu­nu bi­li­yo­rum.

126 bin doktorun %50’si uzman

Şu an­da has­ta­ne­ler uz­man sı­kın­tı­sı, hem­şi­re sı­kın­tı­sı çe­ki­yor mu?
Es­ki­ye na­za­ran da­ha zor. Çün­kü sa­yı art­tık­ça ara­dı­ğı­nız ni­te­lik­te­ki he­kim sa­yı­sı­na ulaş­mak da­ha zor­laş­tı. Ya özel­de ha­lin­den mem­nun ol­du­ğu ya da ka­mu­da bir­ta­kım eği­tim va­ka­la­rın­dan ay­rıl­ma­mak için Tam Gün Ya­sa­sı­’n­dan do­la­yı öze­le çık­ma­ma ka­ra­rı ve­ri­yor. Gri alan­lar kal­ma­ma­ya baş­la­dı. Ay­rı­ca hem­şi­re, tek­nis­yen gi­bi he­kim dı­şı sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın iyi eği­tim al­ma­sı, sa­yı­ca ye­ter­li ol­ma­sın­da cid­di bir kriz var.
Çok cid­di dok­tor açı­ğı ve iş­gü­cü kri­zi var di­ye­bi­lir mi­yiz?
Evet. Şu an­da 126 bin dok­tor bu­lu­nu­yor. Bun­la­rın yüz­de 50’si uz­man, yüz­de 50’si de pra­tis­yen he­kim. Bu nü­fu­sa bak­tı­ğı­mız­da bi­zim
60 bin ci­va­rın­da­ki uz­man­la, hâ­lâ AB stan­dart­la­rı­nın ge­ri­sin­de­yiz. Sa­yı­la­rın iki ka­tı­na çık­ma­sı la­zım.

 

Türkiye’de bugün 1450 hastane var

Siz­ce özel has­ta­ne­ci­lik bu­gün bek­le­nen dü­ze­ye çık­tı mı?
Önem­li bir iler­le­me ve far­kın­da­lık var. Hiz­me­tin ne ol­du­ğu, ne bek­len­me­si ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da 10-15 yıl ön­ce­ye gö­re fark­lı bek­len­ti­ler var. Bu­gün Tür­ki­ye­’de­ki top­lam 1450 has­ta­ne bu­lu­nu­yor. 1990’lı yıl­la­rın ba­şın­da özel has­ta­ne sa­yı­sı 200’ü geç­mi­yor­du, şim­di 600’e yak­la­şı­yor.
Bu­ra­lar­da her ope­ras­yon ya­pı­la­bi­li­yor mu?
10-15 yıl ön­ce kü­çük ame­li­yat­la­rın ya­pıl­dı­ğı yer­ler­di özel has­ta­ne­ler. Şim­diy­se yük­sek tek­no­lo­ji­nin ol­du­ğu “or­gan nak­li­” da­hil ina­nıl­maz İş­le­rin ya­pıl­dı­ğı ve çok iyi tıb­bi çık­tı­la­rın ol­du­ğu has­ta­ne­ler ha­li­ne gel­di­ler. En azın­dan bel­li baş­lı isim­de­ki has­ta­ne­ler böy­le. İyi­le­rin sa­yı­sı çok az.
“En mü­kem­me­l” gör­dü­ğü­nüz kaç özel has­ta­ne sa­ya­bi­lir­si­niz?
Bir elin par­mak­la­rı­nı geç­mez. İşi öl­çek eko­no­mi­si ve per­for­man­sa da­yan­dır­ma­dan bel­li ni­te­lik­ler­le ya­pan çok az has­ta­ne var. Bu­gün adı ka­mu da özel has­ta­ne ol­sa da de­ğiş­me­yen tek or­tak kri­ter var, o da per­for­mans. Dev­let bu­na gö­re öde­me
ya­pı­yor, özel de öy­le ya­pı­yor.

‘Kâr etmiyoruz’ demek yanlış

Özel has­ta­ne­ler ve va­kıf has­ta­ne­le­ri­nin ço­ğu “Biz kâr gö­zet­mi­yo­ru­z” di­yor, bu doğ­ru mu?
Kâr gö­zet­me­me gi­bi bir ko­nu ola­maz. Siz ayak­ta ka­la­bil­mek için bel­li ni­te­lik­te­ki in­san­la­rın sı­kın­tı­sız bir şe­kil­de ma­aş­la­rı­nı öde­mek, tek­no­lo­ji­nin gün­cel­leş­ti­ril­me­si­ni ya­pa­bil­mek için mec­bur­su­nuz ge­lir üret­me­ye.

Eğitim hastanelerinde kaynak sıkıntısı büyük

Ka­mu ve özel has­ta­ne­le­rin ay­nı mo­del­de ça­lış­ma­la­rı, han­gi sa­kın­ca­la­rı or­ta­ya çı­ka­rı­yor?
Mo­del ay­nı olun­ca ba­zı etik de­ğer­ler göz ar­dı edi­le­bi­li­yor. Ön­ce­lik­ler de­ği­şe­bi­li­yor. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’n­da A’­dan E’­ye ka­dar bir ame­li­yat tip­le­me­si var. Kü­çük ame­li­yat­la­rın ço­ğu­nun ka­mu has­ta­ne­le­rin­de, yüz­de 59’u de­di­ği­miz bü­yük ame­li­yat­la­rın da özel­de ya­pıl­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Ve bu ra­por Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğı­’nın önü­ne git­ti.
Ra­por ne za­man çık­tı?
Bu yı­lın ba­şın­da çık­tı di­ye bi­li­yo­rum. Ra­por­da SGK’­ya fa­tu­ra­la­nan­lar üze­rin­de son 2-3 yıl­lık ve­ri­le­re bak­tı­lar. Bu da şu­nu gös­te­ri­yor: Bel­li yet­kin­lik­ler, ge­rek alt­ya­pı ola­rak ge­rek he­kim yet­kin­li­ği tut­ma açı­sın­dan “ö­zel has­ta­ne­le­r”­e kay­mış du­rum­da. Bu­gün eği­tim has­ta­ne­le­ri­nin du­ru­mu­nu her­kes bi­li­yor. Risk­li ame­li­yat­la­rın ya­pıl­ma­sı için şu an­da kay­nak sı­kın­tı­sı çe­ki­li­yor.

İthal doktorun kriterlerini sorgulamamız gerekiyor

Tür­ki­ye­’de ya­ban­cı dok­tor it­ha­li var mı?
Ya Av­ru­pa ya da AB­D’­de eği­tim al­mış ge­len bir­çok dok­to­ru­muz var. Ama ya­ban­cı men­şe­ili dok­to­ru­muz yok. Çün­kü ile­ti­şi­min Türk­çe ola­ma­dı­ğı bir kli­nik hiz­me­tin çok sağ­lık­lı ola­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz. Ya­ban­cı dok­tor ge­ti­ren has­ta­ne­ler var ama on­la­rın han­gi ül­ke­ler­den han­gi kri­ter­ler­den ge­çip gel­dik­le­ri­ni de sa­nı­rım sor­gu­la­mak la­zım

 

Etiketler: » » » » » »
#

SENDE YORUM YAZ