logo

Karaburun 44

Erdoğan’ın konuşmaları sonrası artan döviz dev projeleri vurdu

Erdoğan’ın konuşmaları sonrası artan döviz dev projeleri vurdu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’na uyguladığı ‘faiz indir’ baskısı dolara rekor üstüne rekor kırdırdı.

Erdoğan'ın konuşmaları sonrası artan döviz dev projeleri vurdu

2,5 lira seviyesine çıkan dolar ve 3 liraya yaklaşan euro dev projelerin maliyetini yükseltti. Kur farkından dolayı Hazine’nin bu projelere verdiği garanti yükü en az 20 milyar lira arttı.

Mustafa YAĞMURLU- BUGÜN GAZETESİ

Do­la­rın Türk Li­ra­sı kar­şı­sın­da bir ay­da yüz­de 10’a yak­la­şan hız­lı yük­se­li­şi, iş ada­mı, ban­ka­lar, es­naf, ih­ra­cat­çı, it­ha­lat­çı ve va­tan­daş da­hil her­ke­si olum­suz et­ki­le­di. Özel­lik­le eu­ro-do­lar ku­run­da­ki dü­şüş­ten do­la­yı ih­ra­cat ocak ayın­da yüz­de 10 ge­ri­ler­ken ben­zer bir dü­şü­şün şu­bat ayın­da da ya­şan­ma­sı bek­le­ni­yor.

PROJELER HAZİNE GÜVENCESİNDE

Kur­da­ki hız­lı ar­tış ya­pı­lan son de­ği­şik­lik­le Ha­zi­ne ga­ran­ti­si al­tı­na gi­ren üçün­cü köp­rü, üçün­cü ha­va­li­ma­nı, Geb­ze-İz­mit Oto­yol pro­je­si, hız­lı tren ve 15 şe­hir has­ta­ne­si pro­je­sin­de dev­le­tin yü­küm­lü­lü­ğü­nün da­ha da art­tı­ğı be­lir­ti­li­yor.

Dev pro­je­le­rin ma­li­yet­le­ri iha­le dö­ne­min­de­ki kur­la he­sap­lan­dı­ğın­da dev­le­tin Ha­zi­ne ga­ran­ti­si al­tın­da­ki yükümlülüğünün en az 20 mil­yar li­ra art­tı­ğı be­lir­ti­li­yor. As­ga­ri ya­tı­rım tu­ta­rı 1 mil­yar li­ra­nın üze­rin­de olan yap-iş­let-dev­ret pro­je­le­ri ile Sağ­lık ve Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len 500 mil­yon do­la­rın üze­rin­de­ki pro­je borç­la­rı­ Ha­zi­ne ga­ran­ti­si al­tı­na gir­miş­ti

ÜÇÜNCÜ KÖPRÜDE MALİYET ARTTI

29 Ma­yıs 2012 ta­ri­hin­de İç­taş-As­tal­di (İtal­yan) or­tak­lı­ğının ka­zan­dı­ğı üçün­cü köp­rü­nün 2.5 mil­yar do­la­ra ya­pıl­ma­sı plan­la­nı­yor­du. İha­le­nin ya­pıl­dı­ğı dö­nem­de 4.5 mil­yar li­ra olan be­del bu­gün­kü kur üze­rin­den 6 mil­yar 250 mil­yon li­ra­ya ulaş­tı. Bu pro­je ya­pı­lır­ken do­lar
1.80 li­ra se­vi­ye­sin­dey­di.

FATURA VATANDAŞA ÇIKACAK

Eko­no­mist Mus­ta­fa Sön­mez, bu yüz­de 40’a ya­kın kur far­kı­nın çok cid­di bir ar­tış ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bu pro­je­le­rin ma­li­ye­ti­nin Ha­zi­ne ga­ran­ti­sin­den do­la­yı va­tan­da­şa yan­sı­ma­sı da­ha faz­la ola­cak” de­di. İs­tan­bul’da ya­pı­mı sü­ren üçün­cü ha­va­li­ma­nı iha­le­si­nin açık ar­tır­ma­sın­da en yük­sek tek­li­fi, 22 mil­yar 152 mil­yon eu­ro ile Li­mak/Ko­lin/Ma­pa /Kal­yon Or­tak Gi­ri­şim Gru­bu ver­miş­ti. Eko­no­mist Sön­mez, bu pro­je­de son iki yıl­da kur far­kın­dan do­la­yı yüz­de 20’lik ma­li­yet ar­tı­şı ya­şan­dı­ğı­nı söy­le­di. Sön­mez, “Ü­çün­cü ha­va­li­ma­nı için an­laş­ma açık­lan­dı­ğın­da ya­ni 2013 yı­lı­nın Ma­yıs ayın­da eu­ro 2.36 li­ray­dı. Bu­gün eu­ro­yu 2.82 ola­rak baz alır­sak 53 mil­yar li­ra­lık ma­li­ye­tin 2 yıl­da 63 mil­yar li­ra­ya çık­tı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Bu da pro­je ma­li­ye­ti­nin dur­duk yer­de 10 mil­yar li­ra art­ma­sı an­la­mı­na ge­li­yo­r” de­di.

KÖRFEZ 11’DEN 18.5 MİLYARA ÇIKTI

Tem­muz 2009’da onay­la­nan ve Tür­ki­ye’nin ba­tı­sın­da Ku­zey-Gü­ney ko­ri­do­run­da ula­şı­mı ra­hat­lat­mak üze­re Geb­ze’den İz­mir’e uza­na­cak oto­yol ile Kör­fez’e köp­rü ya­pıl­ma­sı­nı içe­ren Geb­ze-İz­mit oto­yol pro­je­si ma­li­yet­leri art­tı.

Nu­rol-Özal­tın-Mak­yol-As­tal­di- Yük­sel-Gö­çay or­tak gi­ri­şim gru­bu­nun üst­len­di­ği pro­je­nin ma­li­ye­ti yak­la­şık ola­rak 7.5 mil­yar do­lar. Tem­muz 2009’da 1.47 olan do­lar/TL ku­ru­na gö­re pro­je­nin ma­li­ye­ti 11 mil­yar li­ra­yı bu­lu­yor. An­cak ra­kam bu­gün­kü kur­la 18.5 mil­yar li­ra­yı aşı­yor.

3 TANE KÖPRÜ YAPILABİLİRDİ

Si­ya­si tar­tış­ma­lar­la ate­şi yük­se­len do­lar dev pro­je­le­rin ma­li­ye­ti­ni 20 mil­yar li­ra ar­tır­dı. Uz­man­lar bu 20 mil­yar li­ra ile 3 adet Bo­ğaz köp­rü­sü ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti.

DEVLETİN BORCU BÜYÜYOR

Tür­ki­ye­’nin 400 mil­yar do­lar bor­cu­nun ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Sön­mez, “Bu­nun 3’te bi­ri dev­le­te ait. Ba­zı pro­je­le­re dev­let Ha­zi­ne ga­ran­ti­si ve­ri­yor. Kur fark­la­rı­nı da Ha­zi­ne öder. Bu ver­gi mü­kel­lef­le­ri­ne yan­sı­r” di­ye ko­nuş­tu.

16 Oca­k’­ta baş­la­yan fa­iz tar­tış­ma­la­rın­dan bu ya­na do­lar ku­ru 2.3044 li­ra se­vi­ye­le­rin­den 2.5155 li­ra­ya ka­dar yük­se­le­rek yüz­de 10’a ya­kın de­ğer ka­zan­dı. Bu kı­sa sü­re­de ül­ke­de­ki sa­na­yi­ci­den ban­ka­cı­ya, hü­kü­met­ten va­tan­da­şa her­ke­sin do­lar yü­küm­lü­lü­ğü bir an­da art­tı.
Tür­ki­ye­’nin borcu 97  milyar lira fazlalaştı.

Etiketler: » » » » » » »
#

SENDE YORUM YAZ